FDW21 Regulamin konkursu fotograficznego

FDW21 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs fotograficzny prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.Restaurantclub.pl
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 3. „Fundator” - organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą Fine Dining Week  w dniach 17 listopada - 5 grudnia 2021.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Rok Festiwali” - bezpłatny kod dla 2 osób na Festiwale organizowane w 2022 roku: edycja wiosenna Restaurant Week, edycja jesienna Restaurant Week, World Class Cocktail Festival, Fine Dining Week
 9. “Nagroda główna” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca łącznie:
  1. weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Sheraton Grand Warsaw ze śniadaniem, parkingiem, gwarancją wczesnego check-in oraz późnego check-out oraz kolacja dla 2 osób w restauracji InAzia. Pobyt w hotelu oraz kolację można wykorzystać osobno.
  2. Rok Festiwali, tj. bezpłatny kod dla 2 osób na Festiwale organizowane w 2022 roku, tj. edycja wiosenna Restaurant Week, edycja jesienna Restaurant Week, World Class Cocktail Festival, Fine Dining Week.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna 17 listopada 2021, a kończy 5 grudnia 2021.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 o godzinie 23:59 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  a. oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  b. wykonaniu w czasie trwania Konkursu, zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  c. oznaczeniu Zdjęcia hashtagiem: #NowyFineDining
  d. otagowaniu/oznaczeniu @fine_dining_week na portalu społecznościowym Facebook lub @fine_dining_week na portalu społecznościowym Instagram
  e. posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie stanowi:
  1. weekendowy pobyt dla 2 osób w Hotelu Sheraton Grand Warsaw ze śniadaniem, parkingiem, gwarancją wczesnego check-in oraz późnego check-out oraz kolacja dla 2 osób w restauracji InAzia. Pobyt w hotelu oraz kolację można wykorzystać osobno. Z realizacji wyłączone są daty 31.12.2021 oraz 1.01.2022 r.
  2. Rok Festiwali, tj. bezpłatne kody dla 2 osób na Festiwale organizowane w 2022 roku: edycja wiosenna Restaurant Week, edycja jesienna Restaurant Week, World Class Cocktail Festiwal, Fine Dining Week (jeden kod dwuosobowy na każdy Festiwal)
 2. Laureat Konkursu zobowiązany jest zrealizować Nagrodę przed upływem terminu ważności Nagrody określonym w zdaniach następnych pod rygorem jej utraty.
  1. Termin ważności Nagrody głównej wymienionej w § 5 pkt 1a) wygasa z dniem 30.06.2022 roku
  2. Termin ważności Nagrody głównej wymienionej w § 5 pkt 1b) wygasa z każdym ostatnim dniem trwania rezerwacji na każdy z Festiwali organizowanych w 2022 roku.
 3. Nagroda opisana w  § 5 pkt 1 lit a) obejmuje:
  1. jeden nocleg z piątku na sobotę lub z soboty na niedzielę w dowolnym terminie z zastrzeżeniem § 5 pkt 2a), z wyłączeniem dat 31.12.2021 oraz 1.01.2022
  2. darmowy parking
  3. wczesny check-in
  4. późny check-out
  5. kolacja - wybór dań z karty bez limitu, napoje bezalkoholowe bez limitu, wino domowe bez limitu
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji listy Festiwali w 2022 roku. Niezorganizowanie któregokolwiek z Festiwali objętych nagrodą “Rok Festiwali” nie wywołuje żadnych skutków w rozumieniu niniejszego regulaminu oraz nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata konkursu. W szczególności nie może być podstawą do żądania zamiany nagrody na inną lub ekwiwalentu za nią.
 5. Kody objęte nagrodą “Rok Festiwali” mogą być wykorzystane do rezerwacji wyłącznie w tej edycji Festiwalu, na którą zostały przyznane (1 dwuosobowy kod na każdy z Festiwali).
 6. Niewykorzystane kody przepadają i nie podlegają refundacji w żadnej formie.
 7. Dokładne terminy Festiwali w 2022 roku będą udostępniane sukcesywnie zgodnie z wewnętrznym harmonogramem pracy Organizatora. Laureat konkursu jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia kanałów społecznościowych Organizatora, za pośrednictwem których zostanie przekazana informacja o terminach Festiwali na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 8. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych poniżej.
 9. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 10. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 11. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu („Laureat  konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 17 grudnia 2021 r, w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował zdjęcie konkursowe, w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat nagrody jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości opisanej w § 6 pkt 3, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 8. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem FDW21 Konkurs fotograficzny lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem FDW21 Konkurs fotograficzny w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 17 listopada 2021 r.