Regulamin Promocji VISA - Dining Week 2022 r.

Regulamin Promocji VISANiniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Promocja VISA” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.diningweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Dining Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Dining Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations

Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Organizator promocji - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu Dining Week trwająca w dniach 6 lipca 2022 r. - 31 lipca 2022 r.I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Festiwalu Fine Dining Week, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie dokonają rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za Rezerwację za pośrednictwem karty VISA poprzez wybranie sposobu VISA na stronie Platformy.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Dining Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Fine Dining Week.
 4. Użycie kodu rabatowego jest możliwe wyłącznie dla Gości posiadających aktywną zgodę na marketing bezpośredni. Brak zgody marketingowej wyłącza możliwość użycia kodu rabatowego.

   

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na Festiwal na Platformie Organizatora promocji oraz opłacić ją przy pomocy karty VISA zarejestrowanej w programie VisaBenefit. 
 2. W procesie rezerwacji, po wybraniu płatności VISA Gość wyświetla link umożliwiający otrzymanie kodu rabatowego w wysokości 25 PLN na rezerwację (“Pobierz kod rabatowy -25zł”) 
 3. Po skorzystaniu z linka, Gość zostanie poproszony o zalogowanie do programu VisaBenefit. Po zalogowaniu  do VisaBenefit Gość otrzymuje kod rabatowy wyświetlony na ekranie. Otrzymany kod należy wpisać w ostatnim kroku rezerwacyjnym po rozwinięciu pola “Kod rabatowy” a następnie go zatwierdzić przyciskiem “Zastosuj”. Zniżka naliczana jest w oknie podsumowania rezerwacji. Zniżka obowiązuje dla całej rezerwacji.
 4. Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki na inną ani ekwiwalent pieniężny ani zwrot w przypadku dokonania zapłaty za rezerwację kartą Visa bez użycia kodu rabatowego.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej, promocja obowiązuje dla rezerwacji złożonych od dnia 12.07.2022 r., od godz. 14:00 do dnia 30.07.2022 r., do godziny. 21:29.
 6. Promocja obowiązuje dla pierwszych 3.000 (słownie: trzy tysiące) rezerwacji dokonanych na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 7. Gość może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 12.07.2022 r.