Regulamin Konkursu: Konkurs Fine Dine - Dining Week 2022

REGULAMIN KONKURSU INSTAGRAM

„KONKURS FINE DINE”

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „KONKURS FINE DINE” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: https://restaurantclub.pl/regulations 
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 3. „Fundator” - fundatorem Konkursu jest Organizator, który zobowiązuje się do ufundowania oraz wydania nagrody zgodnie z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Dining Week” w dniach 06.07.2022 - 31.07.2022 roku.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca zestaw talerzy prezentacyjnych Set  sushi Topaz – składający się z 7 elementów.
 9. Wyróżnienie” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca filiżankę wraz ze spodkiem Iris.
 10. “Konto Gościa” - konto zarejestrowane na platformie www.restaurantclub.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 18 lipca 2022 r., a kończy 27 lipca 2022 r.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 lipca 2022 roku o godz. 23:59 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 6. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.
 7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Organizator oświadcza, że za wszelkie spory powstałe w wyniku konkursu ponosi odpowiedzialność wyłącznie jego Organizator – co wyklucza odpowiedzialność serwisu Instagram.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

   

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które spełniają warunki uczestnictwa w Konkursie (§ 3 Regulaminu).
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  1. Obserwowaniu profilu instagramowego @dining_week_pl oraz @finedinepoland;
  2. Polubieniu i udostępnieniu w swojej relacji posta konkursowego;
  3. Oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym osoby, z którą najlepiej ci się rozmawia przy filiżance kawy i zaproponowaniu jej wspólnego doświadczenia na Dining Week.
  4. posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)

5. Nagrody

 1. Nagrodę główną w Konkursie (dalej „Nagrodę”) stanowi zestaw talerzy prezentacyjnych Set  sushi Topaz – składający się z 7 elementów. Wartość nagrody wynosi 370 zł.
 2. Wyróżnienie w Konkursie (dalej „Wyróżnienie”) stanowiąca filiżankę wraz ze spodkiem Iris. Wartość nagrody wynosi 47 zł.
 3. Organizator pobiera  zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek dochodowy jest pobierany i rozliczany  przez Organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym dla nagród, których wartość przekracza 2000 zł.
 4. Nagrody oraz Wyróżnienia w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci Konkursu wybrani na zasadach określonych poniżej.
 5. Nagrody oraz Wyróżnienia w Konkursie zostaną przekazane przez Organizatora.
 6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku podania przez Laureatów konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody lub Wyróżnienia, Laureaci konkursu tracą prawo do Nagrody lub Wyróżnienia. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja wedle własnego uznania spośród wszystkich Uczestników Konkursu, wybierze:
  1. 2 (dwóch) Uczestników, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu (Laureat nagrody głównej”).
  2. 5 (pięciu), którzy poprawnie wykonali Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 2  niniejszego Regulaminu („Laureat wyróżnienia”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 28.07.2022 roku, na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureaci nagrody głównej oraz Laureaci wyróżnienia wyrażają zgodę.
 3. Laureaci nagrody głównej oraz Laureaci wyróżnienia zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Instagram, w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureatów nagrody głównej oraz Laureatów wyróżnienia o podanie ich danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureaci nagrody głównej oraz Laureaci wyróżnienia są zobowiązani do przesłania swoich danych w ciągu 7 dni pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 5. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej lub Laureat wyróżnienia nie dotrzymają terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata nagrody głównej oraz Laureata wyróżnienia lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata nagrody głównej lub Laureata wyróżnienia, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Nagroda zostanie przesłana Laureatom Konkursu za pośrednictwem poczty kurierskiej w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację usługi kurierskiej.
 7. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej lub Laureat wyróżnienia konkursu nie odbierze przesyłki zawierającej Nagrodę, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata nagrody głównej lub Laureata wyróżnienia lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata nagrody głównej lub Laureata wyróżnienia, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 9. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS FINE DINE” lub  mailowo na adres [email protected] z dopiskiem  “KONKURS FINE DINE” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatom Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 18.07.2022 r.