RWP22J - Regulamin konkursu dla restauracji | CC RWP22J

RWP22J - Regulamin Konkursu sprzedażowego 

Coca-Coli Zero na Restaurant Weeku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu.

Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest prowadzony pod nazwą „Konkurs sprzedażowy Coca-Coli Zero na Restaurant Weeku”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu.

Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-092), przy ul. Żwirki i Wigury16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, nr KRS: 0000015664, NIP: 524-21-06-963; 

3. Informacja o formie organizacji Konkursu.

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

Konkurs skierowany jest do restauracji biorących udział w Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week odbywającego się w dniach 12 października 2022 - 13 listopada 2022 roku posiadających w swojej regularnej karcie jakikolwiek produkt z portfolio Coca-Coli oraz do restauracji, które rozszerzą swoją regularną kartę o produkt z portfolio Coca-Coli.

 4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane drogą mailową na adres [email protected] 

5. Czas trwania Konkursu.

Konkurs trwa od 12.10.2022 roku do 13.11.2022 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 12.12.2022 roku. W przypadku, gdy Festiwal Najlepszych Restauracji Restaurant Week zostanie przedłużony, czas trwania Konkursu ulega przedłużeniu do ostatniego dnia trwania Festiwalu włącznie.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia festiwalu Restaurant Week i zgłoszeń do Konkursu.

Festiwal Restaurant Week odbywa się w dniach od dnia 12.10.2022 roku do dnia 13.11.2022 zgodnie z regulaminem dostępnym na https://restaurantclub.pl/regulations. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 14.11.2022 roku do 24.11.2022 roku drogą mailową na adres [email protected]  zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub firma niezależnie od formy własności spełniająca łącznie poniższe warunki:

 1. w terminie od 12.10.2022 do 13.11.2022 wzięła udział w festiwalu Restaurant Week jako restauracja uczestnicząca 
 2. posiada w swojej regularnej karcie i sprzedaży produkty z portfolio Coca-Cola
 3. nie jest pracownikiem Organizatora, Fundatora oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz pracownik tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora lub Fundatora, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu oraz wyrażenie wszelkich niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie zgód.

9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

10. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 14.11.2022 roku do 24.11.2022 roku drogą mailową na adres [email protected]. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. w czasie trwania Konkursu sprzedać jak największą liczbę butelek produktu Coca Cola Zero Cukru Gościom festiwalowym lub poza festiwalowym
 2. posiadać wystarczające, własne zapasy produktu Coca Cola Zero Cukru
 3. dokonać zgłoszenia do konkursu drogą mailową na adres [email protected] w terminie przewidzianym w niniejszym regulaminie.

11.  Zgłoszenie konkursowe musi zawierać przynajmniej:

 1. nazwa i adres restauracji
 2. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia
 3. adres email na który Organizator prześle ogłoszenie o wynikach konkursu
 4. liczba butelek Coca Cola Zero Cukru sprzedanych w okresie od 12.10.2022 do 13.11.2022. Podstawą oszacowania liczby butelek Coca Cola Zero Cukru sprzedanych w okresie trwania Restaurant jest wydruk POS zawierający pozycję Coca Cola Zero Cukru.
 5. wydruk POS zawierający pozycję Coca Cola Zero Cukru opatrzony pieczęcią firmową restauracji oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej zgłoszenia.
 6. zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone i wykluczone z Konkursu.

12. Organizator dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń do Konkursu i zakwalifikuje jako niepoprawne zgłoszenia do Konkursu, w przypadku, gdy: 

 1. liczba butelek Coca Cola Zero Cukru sprzedanych w okresie od 12.10.2022 do 13.11.2022, o których mowa w pkt 11 lit c) będzie zawierała butelki Coca Cola Zero Cukru sprzedane online za pośrednictwem platformy rezerwacyjnej Organizatora pod adresem www.restaurantweek.pl 
 2. liczba butelek Coca Cola Zero Cukru sprzedanych w okresie od 12.10.2022 do 13.11.2022, o których mowa w pkt 11 lit c) będzie zawierała butelki Coca Cola Zero Cukru pochodzące z zasobów przekazanych do restauracji przez Organizatora na potrzeby Festiwalu.
 3. wydruk POS zawierający pozycję Coca Cola Zero Cukru, o którym mowa w pkt 11 lit d) będzie zawierał niezamknięte rachunki
 4. zgłoszenia niepoprawne zostają odrzucone i zostają wykluczone z udziału w konkursie.

13.  Organizator zastrzega sobie prawo do szczegółowej weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu, na co Uczestnik konkursu wyraża zgodę.

14. Organizator konkursu ani Fundator konkursu nie pośredniczą w zakupie butelek Coca Coli Zero Cukru na potrzeby niniejszego konkursu. Obowiązek zabezpieczenia odpowiednich zapasów produktu Coca Cola Zero Cukru spoczywa na Uczestniku konkursu.

NAGRODY W KONKURSIE

15. Nagrodę w Konkursie stanowi kolacja dla 10 osób w ramach Wydarzenia Chef’s Menu oraz 10 podwójnych zaproszeń na wiosenną edycję Restaurant Weeka 2023. Realizacja nagrody nastąpi pomiędzy 01 grudnia 2022 a 20 stycznia 2023 roku. O dokładnym terminie realizacji nagrody Organizator poinformuje Laureata konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji Nagrody wskazanego przez Organizatora jest niemożliwa. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, Organizator może zmienić termin realizacji nagrody wskazany w zdaniu poprzednim. Zmiana terminu realizacji Nagrody nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.

 16. Zastrzeżenia dotyczące Nagrody w konkursie:

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na gotówkę. 
 2. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 
 3. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat konkursu wybrany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
 4. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora. 
 5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

17. Obowiązek podatkowy wynikający z wygranej w niniejszym konkursie spoczywa na Uczestniku konkursu. Organizator jest zobowiązany do przekazania Laureatowi konkursu wszelkich danych oraz dokumentacji niezbędnej do ustalenia obowiązku podatkowego. Wartość nagrody 2500 zł.

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

18. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2022. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. 

19. Komisja dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń do Konkursu oraz wyłoni Laureata Konkursu, który w okresie od 12.10.2022 do 13.11.2022 sprzedał największą liczbę butelek Coca Cola Zero Cukru.

20. O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie na numer podany w zgłoszeniu do Konkursu. Organizator podejmie przynajmniej 3 (trzy) próby kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu o różnych porach dnia, a w przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego, wyśle przynajmniej 1 (jedną) wiadomość tekstową (SMS) informującą o wygranej. W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego z Laureatem Konkursu, po 2 dniach Organizator może wedle uznania odwołać Konkurs lub wyłonić nowego Laureata Konkursu. W przypadku wyłonienia nowego Laureata konkursu, wszystkie terminy zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.

21. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości wszystkich uczestników Konkursu  poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu zbiorczej wiadomości e-mail zawierającej ogłoszenie wyników konkursu. Z zastrzeżeniem pkt 20 powyżej ogłoszenie wyników konkursu dla wszystkich uczestników Konkursu nastąpi w ciągu 2 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

22. Laureat Nagrody w ciągu 24 godzin od przyznania Nagrody przekaże Organizatorowi Imiona i nazwiska osób, które zrealizują Nagrodę. 

WYDANIE NAGRODY

23. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana Laureatowi Konkursu przez Organizatora na minimum 2 (dwa) dni przed terminem realizacji Nagrody.

DANE OSOBOWE

24. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych. Z Administratorem można kontaktować się, kierując korespondencję na adres:Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478  Warszawa, mailowo pod adresem: [email protected] Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu Sekcji 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przystępując do Konkursu, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, Wymienione dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected] 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

25. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres Organizatora lub e-mailem na [email protected] z dopiskiem w tytule „RWP22J Konkurs sprzedażowy Coca-Coli Zero na Restaurant Weeku – reklamacja”, najpóźniej do dnia 05.12.2022 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem).

 

26. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

27. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe).  

Data ogłoszenia regulaminu 12.10.2022