REGULAMIN KONKURSU "Wygraj kolację w nr 1 restauracji świata! OSTERIA FRANCESCANA*** Massimo Bottury"

1.Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 

 1. „Konkurs” – konkurs "Wygraj kolację w nr 1 restauracji świata! OSTERIA FRANCESCANA*** Massimo Bottury" prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronach www pod adresem: www.finediningweek.pl
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowska 7 lok. 7, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 3. „Fundator” - fundatorem Konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowska 7 lok. 7, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498 Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłaszają swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Fine Dining Week” w dniach 26.08.2020 - 13.09.2020 r.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 26 sierpnia 2020 r., a kończy 13 września 2020 r.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w pkt. 3 § 4 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  - oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  - wykonaniu w czasie trwania Konkursu zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  - oznaczeniu Zdjęcia hasztagami: #kolacjawosterii #finediningweek
  - otagowaniu/oznaczeniu @Fine Dining Week
  - posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu udziału w Konkursie, Komisja wedle własnego uznania wybierze jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2020 roku w formie postu opublikowanego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych
 3. Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie swojego adresu e-mail w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.
 4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej osobiście lub za pośrednictwem swojego adresu e-mail.
 5. Organizator prześle na wskazany przez Laureata Konkursu adres e-mail szczegóły dotyczące czasu i miejsca odbioru Nagrody.
 6. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagród.
 7. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

 

6. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  A) kolacja dla dwóch osób składająca się z dwóch menu degustacyjnych o łącznej wartości 520 euro w restauracji Osteria Francescana (Via Stella, 22, 41121 Modena MO, Włochy) - nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat konkursu”);
  B) dwa bilety lotnicze w klasie ekonomicznej na trasie WARSZAWA-MEDIOLAN-WARSZAWA, realizowane w rejsie bezpośrednim („Rejs lotniczy”), z zastrzeżeniem ustępów niniejszego § 4 poniżej - nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat konkursu”);
  C) dwa bilety kolejowe w klasie ekonomicznej na trasie MEDIOLAN-MODENA-MEDIOLAN - nagrodę otrzyma zwycięzca konkursu („Laureat konkursu”);
 2. Organizator zobowiązuje się poinformować Laureata konkursu o terminie realizacji Nagrody najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 3. Laureat Konkursu zobowiązany jest zrealizować Nagrody łącznie, nie później niż do dnia 30 maja 2021 roku, pod rygorem ich utraty.
 4. Laureat konkursu nie ma możliwości zmiany trasy podróży ani zamiany Biletów na Rejs lotniczy na ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrody w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych powyżej.
 6. Nagrody w Konkursie zostaną przekazana przez Organizatora.
 7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 8. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

 

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem "Wygraj kolację na nr 1 restauracji świata! OSTERIA FRANCESCANA*** Massimo Bottury" lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem "Wygraj kolację na nr 1 restauracji świata! OSTERIA FRANCESCANA*** Massimo Bottury".
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostarczenia nagrody,
 • seria i numer dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 3.08.2020 roku