REGULAMIN PROMOCJI BLIK - Fine Dining Week Lato 2020

Regulamin Promocji BLIK

FINE DINING WEEK


Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Promocja BLIK” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.FineDiningWeek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu sztuki restauracyjnej Fine Dining Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Fine Dining Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations


Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

Organizator promocji - Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

BLIK – system płatności mobilnych obsługiwany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-761) ul. Cypryjska 72 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783 Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł NIP 521-366-44-94. 

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu sztuki restauracyjnej Fine Dining Week trwająca w dniach 26.08.2020 - 13.09.2020 r.


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Festiwalu Fine Dining Week, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie dokonają rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu oraz otrzymali kod rabatowy BLIK.
  2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za Rezerwację z użyciem kodu rabatowego BLIK poprzez wpisanie go w polu „kod rabatowy” w ostatnim kroku rezerwacyjnym oraz dokonanie płatności za pośrednictwem Platformy BLIK na stronie Platformy.
  3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Fine Dining Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Fine Dining Week.

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

  1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na Festiwal na Platformie Organizatora promocji oraz opłacić ją przy pomocy płatności mobilnych BLIK. 
  2. W procesie rezerwacji, po wpisaniu kodu rabatowego BLIK w polu „kod rabatowy” oraz wybraniu płatności BLIK Gość otrzymuje zniżkę w wysokości 10PLN. Zniżka naliczana jest w oknie podsumowania rezerwacji. Zniżka obowiązuje dla całej rezerwacji.
  3. Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki na inną ani ekwiwalent pieniężny.
  4. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej, promocja obowiązuje dla rezerwacji złożonych od dnia 25.08.2020 do dnia 12.09.2020 r. 
  5. Promocja obowiązuje dla pierwszych 2.000 (słownie dwa tysiące) rezerwacji dokonanych na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
  6. Gość może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 25.08.2020 r.