REGULAMIN KONKURSU Wygraj voucher do wybranej restauracji w Centrum Praskie Koneser

REGULAMIN KONKURSU 

Wygraj voucher do wybranej restauracji w Centrum Praskie Koneser

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – Konkurs “Wygraj voucher do wybranej restauracji w Centrum Praskie Koneser” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantweek.pl.
 2. „Organizator” – organizatorem konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (02-907) przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 3. „Fundator” - fundatorem Konkursu jest Centrum Praskie Koneser, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa mieszcząca się przy Placu Konesera 8 w Warszawie (03 - 736), NIP: 7010415568. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. “Nagroda” - nagroda przyznawana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca voucher do restauracji wymienionych w regulaminie.
 7. “Konto Gościa” - konto zarejestrowane na platformie www.restaurantweek.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 28 sierpnia 2020 r., a kończy 10 września 2020 r.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Konkurs prowadzony jest równolegle na fanpage Restaurant Week Polska na platformie Facebook oraz na profilu Restaurant Week Polska na platformie Instagram.
 3. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 4. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu posta konkursowego w którym organizator zadaje pytanie:
  1. “Jaki jest Twój ulubiony smak z dzieciństwa?” - uczestnicy konkursu na platformie Facebook udzielają odpowiedzi słownej w formie komentarza pod postem konkursowym na platformie
  2. “Opisz swoje ulubione danie” uczestnicy konkursu na platformie Instagram udzielają odpowiedzi w formie emoji
 5. Uczestnik konkursu może brać udział w konkursie na obydwu platformach równocześnie.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych poniżej.
 2. Nagrody w Konkursie („Nagroda”) stanowią vouchery o wartości 100 pln do następujących restauracji zlokalizowanych na terenie Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera, 03-736 Warszawa:
  1. Ferment Praski,
  2. WuWu,
  3. Bombaj Masala.
 3. Pula nagród wynosi 60 voucherów.
 4. Nagrody w konkursie przydzielane są losowo. Laureaci konkursu nie mają możliwości wyboru restauracji.
 5. Ważność voucherów, o których mowa w pkt 2 powyżej upływa z dniem 30 września 2020 roku. Laureaci konkursu mogą zrealizować Nagrody w dni powszednie w godzinach otwarcia restauracji wymienionych w pkt 2 powyżej.
 6. Jeżeli kwota rachunku w restauracji przewyższa wartość Nagrody, Laureat konkursu zobowiązany jest do zapłacenia brakującej kwoty w sposób akceptowany przez restaurację.
 7. Jeżeli kwota rachunku jest niższa niż wartość Nagrody, Laureat konkursu nie ma prawa do otrzymania różnicy w żadnej formie.
 8. Nagroda nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów dostawy
 9. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na inną Nagrodę ani do otrzymania ekwiwalentu w żadnej formie.
 10. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty dwukrotnie:
  1. I tura do dnia 4.09.2020.
  2. II tura do dnia 10.09.2020.
 2. Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Uczestników Konkursu, którzy najlepiej wykonali Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 2  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”)
 3. Laureaci zostaną wyłonieni następująco:
  1. I tura - 15 Laureatów konkursu spośród uczestników konkursu biorących udział w konkursie na platformie Facebook oraz 15 Laureatów konkursu spośród uczestników konkursu biorących udział w konkursie na platformie Instagram.
  2. II tura - 15 Laureatów konkursu spośród uczestników konkursu biorących udział w konkursie na platformie Facebook oraz 15 Laureatów konkursu spośród uczestników konkursu biorących udział w konkursie na platformie Instagram.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminach wymienionych w pkt 1 powyżej, na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 5. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na platformie społecznościowej, na której brał udział w konkursie, w terminie 2 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu
 6. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 5 powyżej, Laureat konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych w ciągu 2 dni pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 7. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 6 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 8. Odbiór Nagrody odbywa się w recepcji Biura Centrum Praskiego Koneser, Plac Konesera 2, w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj voucher do wybranej restauracji w Centrum Praskie Koneser” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem “Jaki jest Twój ulubiony smak z dzieciństwa?” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. W celu realizacji konkursu Organizator powierzył Fundatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 28.08.2020 r.