REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Nagrody tygodniowe”

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Nagrody tygodniowe” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych pod adresem: https://restaurantclub.pl/regulations
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (02-907) przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 3. „Fundator” - fundatorem Konkursu jest Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie (00-478) przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie (02-907) przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie (00-478) przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Delivery Week” w dniach 17.11.2020 - 31.12.2020 roku
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda tygodniowa” - nagroda przyznawana w każdy poniedziałek, począwszy od dnia 30.11.2020 roku do 28.12.2020 roku na zasadach określonych w niniejszym regulaminie stanowiąca kod umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób podczas edycji Festiwalu Restaurant Week w 2021 roku.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 30 listopada 2020 r. i trwa do dnia 28.12.2020 roku
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  1. wykonania zdjęcia z menu otrzymanego do domu
  2. opublikowaniu zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  3. oznaczeniu restauracji, która zrealizowała zamówienie
  4. oznaczeniu Zdjęcia hasztagiem: #DeliveryWeek2 #PodanoDoDomu
  5. otagowaniu/oznaczeniu @Restaurant_Week_Polska
  6. posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu

5. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  1. Nagroda cotygodniowa - kod umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób podczas edycji Festiwalu Restaurant Week w 2021 roku, wartość nagrody 98 zł
 2. Nagrody otrzymają zwycięzcy konkursu wyłaniani na w terminach i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie („Laureat konkursu”)
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są zrealizować Nagrody podczas pierwszej edycji Festiwalu Restaurant Week organizowanego w roku 2021. Dokładny termin Festiwalu Restaurant Week zostanie podany do wiadomości poprzez zamieszczenie postu na profilu Organizatora na portalu Facebook. Organizator nie ma obowiązku informować odrębnie Laureata Konkursu o tym terminie.
 4. Nagrodę w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci Konkursu wybrani na zasadach określonych poniżej.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane przez Organizatora.
 6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Nagrody tygodniowe
 2. Co tydzień, począwszy od dnia 30.11.2020 roku do dnia 28.12.2020 roku Komisja konkursowa, wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich dotychczasowych Uczestników Konkursu, jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1 lit a  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 3. Ogłoszenie wyników cotygodniowych nastąpi każdy poniedziałek  począwszy od dnia 30.11.2020 roku do dnia 28.12.2020 w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 4. Laureat konkursu tygodniowego zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował Zdjęcie konkursowe, w ciągu 48 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 5. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 4 dni pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 6. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs danego dnia. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Nagrody tygodniowe” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem „Nagrody tygodniowe” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 23.11.2020 r.