Regulamin zakupu voucherów “Doświadczenia na prezent”

Regulamin zakupu voucherów 

“Doświadczenia na prezent”

I. DEFINICJE:

 1. Nabywca – Gość, dokonujący zakupu Vouchera
 2. Otrzymujący – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Vouchera, wskazanym przez Nabywcę podczas procesu składania zamówienia na Voucher
 3. Regulamin Restaurant Club - Regulamin Restaurant Club znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności.
 5. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem restaurantclub.pl oraz www.restaurantclub.pl w ramach Restaurant Club, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów.
 6. Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 7. Realizujący voucher - placówki wymienione szczegółowo w Par III pkt 8 niniejszego regulaminu. Właściwa placówka realizująca voucher jest każdorazowo wymieniona w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie oraz na Voucherze.
 8. Voucher – terminowy dokument na okaziciela, wystawiany przez Usługodawcę, umożliwiający uzyskanie przez Otrzymującego realizacji Doświadczenia przez Realizującego voucher.
 9. Doświadczenie - zestaw doświadczeń hotelowych i/lub restauracyjnych (w zależności od wyboru Gościa) oferowanych przez Realizującego voucher na warunkach oraz w zakresie i cenie podanej w opisie Doświadczenia na Platformie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywać  zakupu Voucherów mogą wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
 2. Nabywca dokonuje zakupu Voucherów poprzez wybór ilości osób, które mają otrzymać Voucher, a następnie po zapoznaniu się z ceną łączną, którą będzie zobowiązany zapłacić, zatwierdza warunki zakupu oraz przesyła je Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. W procesie składania zamówienia na Vouchery, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Nabywcę w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
 4. Składając zamówienie na Vouchery, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Voucherów na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Voucherów, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w ustawieniach jego Konta lub podany w trakcie procesu zakupowego.
 5. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Nabywcy treści zawartej umowy sprzedaży Voucherów następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Nabywcy, podany przez niego podczas zakładania Konta. Nabywcy, który złożył zamówienie na Vouchery i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim (Potwierdzenie zamówienia)

III. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher uprawnia Otrzymującego do realizacji Doświadczenia zgodnie z niniejszym regulaminem w wybranym przez Otrzymującego dniu i godzinie z zastrzeżeniem wyłączeń zamieszczonych w Opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie.
 2. Miejsce realizacji Vouchera wskazane jest każdorazowo w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie.
 3. Otrzymujący musi dokonać rezerwacji terminu realizacji Vouchera u Realizującego voucher na minimum 2 (dwa) tygodnie naprzód, poprzez skontaktowanie się z Realizującym voucher na numer podany na voucherze. Wyjątek stanowią Vouchery dla których Realizującym  Voucher jest podmiot wskazany w pkt 8 lit g) poniżej, dla których rezerwacji terminu realizacji Vouchera należy dokonać na 1 (jeden) tydzień naprzód.
 4. Przed realizacją Vouchera, Otrzymujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Restaurant Club, Regulaminem zakupu Vouchera Doświadczenie na prezent oraz wyłączeniami zamieszczonymi w Opisie Doświadczenia je zaakceptować.
 5. Termin ważności Vouchera jest wskazany w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie. Termin ważności jest wskazany również na Voucherze.
 6. Voucher nie podlega wymianie na pieniądze.
 7. Jeśli z powodu okoliczności niezależnych od Realizującego voucher niemożliwym będzie realizacja w sposób i zakresie przewidzianym w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie, Realizujący voucher zaproponuje inną usługę o tej samej lub wyższej wartości.
 8. Placówki Partnera realizujące vouchery:
  1. Sheraton Grand Warsaw, ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa
  2. The Westin Warsaw,  al. Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa
  3. Warsaw Marriott Hotel, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
  4. Sheraton Grand Krakow, ul. Powiśle 7, 31-101 Kraków
  5. Sheraton Poznań Hotel, ul. Bukowska 3/9, 60-809 Poznań
  6. Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10, 81-718 Sopot
  7. Hotel Bristol Warsaw, Krakowskie Przedmieście 42/44, 00-325 Warszawa
 9. Właściwa placówka realizująca voucher jest każdorazowo wymieniona w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie. Nie ma możliwości zrealizowania vouchera w innej placówce niż wymieniona w opisie Doświadczenia zamieszczonym na Platformie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabywca może odstąpić od umowy zakupu vouchera bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
 2. Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1. powyżej, z chwilą wykorzystania Vouchera (realizacji doświadczenia objętego voucherem)
 3. Do zachowania terminu wymienionego w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Club oraz Politykę Prywatności  stosuje się odpowiednio.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020 r.