Regulamin promocji „Promocja BLIK” od 1.01.2021

Regulamin Promocji BLIK

DELIVERY WEEK Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Promocja BLIK” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym DeliveryWeek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Delivery Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Delivery Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 

Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

Organizator promocji - Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

BLIK – system płatności mobilnych obsługiwany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-761) ul. Cypryjska 72 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783 Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł NIP 521-366-44-94. 

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu Delivery Week trwająca od dnia 17.11.2020 do odwołania.I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Festiwalu Delivery Week, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie dokonają rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za Rezerwację za pośrednictwem płatności BLIK poprzez wybranie sposobu płatności BLIK na stronie Platformy.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Delivery Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Delivery Week.

   

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na Festiwal na Platformie Organizatora promocji oraz opłacić ją przy pomocy płatności mobilnych BLIK. 
 2. W procesie rezerwacji, po wybraniu płatności BLIK Gość otrzymuje zniżkę w wysokości 10PLN. Zniżka naliczana jest w oknie podsumowania rezerwacji. Zniżka obowiązuje dla całej rezerwacji.
 3. Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki na inną ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej, promocja obowiązuje dla rezerwacji złożonych od dnia 17.11.2020 od godz.10:01 do wyczerpania puli zniżek.
 5. Promocja obowiązuje dla pierwszych 3337 (słownie trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem) rezerwacji dokonanych na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 6. Gość może skorzystać z promocji więcej niż jeden raz.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 01.01.2021 r.