REGULAMIN KONKURSU Milionowy Gość

REGULAMIN KONKURSU 

Milionowy Gość

 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Milionowy Gość” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie www.restaurantclub.pl
 2. „Organizator” –  Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych
 3. „Fundator” - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.
 4. “Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Restaurant Week” w dniach 9.06.2021 - 27.06.2021 roku.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda opisana i przyznawana na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 20 maja 2021 roku, a kończy z chwilą wyłonienia Laureata Konkursu.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Organizator spośród złożonych rezerwacji wyłoni Gościa, który dokonał rezerwacji milionowego miejsca na udział w Festiwalu.
 3. Do  wyłonienia rezerwacji milionowego miejsca na udział w Festiwalu wliczone zostaną miejsca zarezerwowane podczas wszystkich Festiwali zrealizowanych dotychczas przez Organizatora.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu w razie wygranej wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w mediach społecznościowych na profilach Organizatora.   
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  1. kolacja z założycielami Restaurant Weeka dla Laureata Konkursu oraz osoby towarzyszącej w ramach bieżącej edycji Festiwalu w Restauracji w Warszawie wybranej przez Organizatora.
  2. paczka prezentów od Organizatora oraz Partnerów Festiwalu.
  3. vouchery dla 2 osób na Festiwale organizowane w 2021 roku (jeden 2 osobowy voucher na każdy Festiwal): Restaurant Week, World Class Cocktail Festival, Fine Dining Week
 2. Nagrodę w Konkursie otrzyma zwycięzca konkursu „Laureat konkursu” wyłoniony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku podania przez Laureata Konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 9.06.2021 r. 
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość prywatną przesłaną na adres email podany przy Rezerwacji. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail do kontaktu oraz numeru telefonu.
 3. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości wymienionej w pkt 2 powyżej, pod rygorem utraty prawa do odbioru Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w adresie email opisanym w pkt 2 powyżej, ani za prawidłowe dostarczenie wiadomości opisanej w pkt 2 powyżej przez serwer poczty Laureata Konkursu.
 5. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Festiwale wymienione w Par 5 pkt 1 lit c powyżej zostaną odwołane, Laureat traci prawo do zrealizowania Nagrody w części wymienionej w Par 5 pkt 1 lit c . Odwołanie Festiwalu w okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzednim, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Wygraj rezerwacje” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem „Wygraj rezerwacje” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 18.05.2021 r.