REGULAMIN KONKURSU „Zostań Ambasadorem Restaurant Week w Białymstoku”

REGULAMIN KONKURSU 

„Zostań Ambasadorem Restaurant Week w Białymstoku”

 

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Zostań Ambasadorem Restaurant Week w Białymstoku” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantweek.pl
 2. „Organizator” – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych
 3. „Fundator” - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Restaurant Week” w dniach 09.06.2021 - 27.06.2020 roku.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie 
 9. “Ambasador” – osoba związana z Białymstokiem prowadząca swoje profile w mediach społecznościowych.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2021 r., a kończy 31 maja 2021 r. o godz. 23:59.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):

- wykonaniu w czasie trwania Konkursu, zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu w Białymstoku ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalu społecznościowym Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie) lub - wykonaniu w czasie trwania Konkursu, zdjęcia z realizacji zamówienia z odbiorem/na wynos w restauracji biorącej udział w Festiwalu w Białymstoku ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalu społecznościowym Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie) 

- opatrzenia opublikowanego zdjęcia komentarzem zachęcającym do udziału w Restaurant Weeku w Białymstoku.

- oznaczeniu Zdjęcia hasztagiem: #bialystokrestaurantweek #ambasadorrestaurantweek
- otagowaniu/oznaczeniu @Restaurant_Week_Polska

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu udziału w Konkursie, Komisja wedle własnego uznania wybierze trzech Uczestników Konkursu, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 7 czerwca 2021 roku w formie postu opublikowanego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.
 3. Organizator poprosi Laureatów konkursu o podanie adresów e-mail w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres, do którego przypisane jest konto Gościa - Laureatów konkursu.
 5. Organizator prześle na wskazany przez Laureatów Konkursu adres e-mail szczegóły dotyczące czasu i miejsca odbioru Nagrody.
 6. W przypadku, gdy Laureat konkursu, w ciągu 2 dni nie odpowie na wiadomość e-mail wymienioną w pkt 5 powyżej, Laureat konkursu bezpowrotnie traci prawo do odebrania Nagrody.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 pkt 6, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

6. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagrodę”) stanowi:

miejsce 1: 

 • tytuł Ambasadora Restaurant Week w Białymstoku: 
 • voucher dla 1 osoby na uczestnictwo w tastingu ambasadorskim w ramach Festiwalu 
 • voucher dla 1 osoby na uczestnictwo na kolacji otwierającej Festiwal w towarzystwie influencerów i mediów 
 • paczka ambasadorska z prezentami od Organizatora oraz Partnerów Festiwalu. 

miejsce 2-3: 

 • voucher  dla 2 osób na udział w Festiwalu
 1. Organizator zobowiązuje się poinformować Laureata konkursu o sposobie realizacji Nagrody najpóźniej do dnia 09.06.2021 r.
 2. Nagrodę w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci Konkursu wybrani na zasadach określonych powyżej.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane przez Organizatora.
 4. Laureatowi Konkursu w żadnym przypadku nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 5. Zmiana terminu wydarzenia wymienionego w pkt 1 powyżej nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. W przypadku zmiany terminu Festiwalu, Laureat konkursu zostanie powiadomiony drogą mailową o nowym terminie realizacji Nagrody.
 6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora, wydarzenie wymienione w pkt 1 powyżej zostanie odwołane, Laureat traci prawo do zrealizowania Nagrody. Odwołanie Festiwalu w okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzednim, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
 7. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Zostań Ambasadorem Restaurant Week w Białymstoku” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem "Zostań Ambasadorem Restaurant Week w Białymstoku" w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 19.05.2021 r.