REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Wygraj rezerwacje”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wygraj rezerwacje”

 

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Wygraj rezerwacje” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantclub.pl
 2. „Organizator” –  Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych
 3. „Fundator” - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.
 4. “Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Restaurant Week” w dniach 9.06.2021 r. - 27.06.2021 r.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda codzienna” - nagroda przyznawana codziennie od dnia 10.06.2021 do dnia 24.06.2021 r. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i stanowi kod umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób do wykorzystania w bieżącej edycji Festiwalu

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca 2021 roku., a kończy 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  - oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  - wykonaniu w czasie trwania Konkursu zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  - oznaczeniu Zdjęcia hasztagiem: #RestaurantWeekPolska i #IDŹnaBestsellery
  - otagowaniu/oznaczeniu @Restaurant_Week_Polska @Restaurant_Club_Polska
  - posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie (dalej „Nagrody”) stanowią:
  1. Nagroda codzienna - Kod na rezerwację, umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób na bieżącą edycję Festiwalu Restaurant Week, wartość nagrody 118 zł
 2. Nagrody otrzymają zwycięzcy konkursu „Laureat konkursu codziennego”
 3. Laureaci Konkursu zobowiązani są zrealizować Nagrody nie później niż do dnia 26 czerwca 2021 r. pod rygorem ich utraty.
 4. Nagrodę w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci Konkursu wybrani na zasadach określonych poniżej.
 5. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane przez Organizatora.
 6. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Nagrody codzienne
 2. Codziennie, począwszy od dnia 10.06.2021 r, do dnia 24.06.2021 r. Komisja konkursowa, wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich dotychczasowych Uczestników Konkursu, jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1 lit a  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu codziennego”).
 3. Ogłoszenie wyników codziennych nastąpi każdego dnia począwszy od dnia 10.06.2021 r, do dnia 24.06.2021 r do godziny 12.00, w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 4. Laureat konkursu codziennego zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował Zdjęcie konkursowe, w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu codziennego. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu codziennego o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 5. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu codziennego jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata nagrody codziennej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 6. W przypadku, gdy Laureat konkursu codziennego nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu codziennego lub odwołać konkurs danego dnia. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Wygraj rezerwacje” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem „Wygraj rezerwacje” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 Regulamin wchodzi w życie dnia 09.06.2021 r.