Regulamin Promocji BLIK

Regulamin Promocji BLIK

RESTAURANT WEEK Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Promocja BLIK” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Restaurant Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantweek.pl/regulations

Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.

Organizator promocji - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.

BLIK – system płatności mobilnych obsługiwany przez Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-761) ul. Cypryjska 72 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493783 Kapitał zakładowy 151 263 000,00 zł NIP 521-366-44-94. 

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week trwająca w dniach 9 - 27 czerwca 2021 r.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Festiwalu Restaurant Week, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie dokonają rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie płatności za Rezerwację za pośrednictwem płatności BLIK poprzez wybranie sposobu płatności BLIK na stronie Platformy.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Week.
   

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na Festiwal na Platformie Organizatora promocji oraz opłacić ją przy pomocy płatności mobilnych BLIK. 
 2. W procesie rezerwacji, po wybraniu płatności BLIK Gość otrzymuje zniżkę w wysokości 10PLN. Zniżka naliczana jest w oknie podsumowania rezerwacji. Zniżka obowiązuje dla całej rezerwacji.
 3. Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki na inną ani ekwiwalent pieniężny.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej, promocja obowiązuje dla rezerwacji złożonych od dnia 25.05.2021 do dnia 26.06.2021 r. do godziny. 19:59.
 5. Promocja obowiązuje dla pierwszych 9.000 (słownie dziewięć tysięcy) rezerwacji dokonanych na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
 6. Gość może skorzystać z promocji tylko jeden raz.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 25.05.2021 r.