Regulamin konkursu fotograficznego - jesień 2021

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs fotograficzny prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.Restaurantclub.pl
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych.
 3. „Fundator” - organizatorem Konkursu jest Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą Restaurant Week  w dniach 8 - 26 września 2021. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Festiwalu.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda codzienna” - nagroda przyznawana codziennie od dnia 8.09.2021 do dnia 25.09.2021 r. na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i stanowi kod umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób do wykorzystania w bieżącej edycji Festiwalu.
 9. “Nagroda główna” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca 2 vouchery dla 2 osób na Festiwale Restaurant Week organizowane w 2022 roku (jeden 2 osobowy voucher na każdy Festiwal Restaurant Week)

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna 8 września 2021, a kończy 25 września 2021. W przypadku przedłużenia czasu trwania Festiwalu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 września 2021 o godzinie 12:00 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  a. oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  b. wykonaniu w czasie trwania Konkursu, zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  c. oznaczeniu Zdjęcia hashtagiem: #FoodMustGoOn!
  d. otagowaniu/oznaczeniu  @Restaurant_Week_Polska na portalu społecznościowym Facebook lub @restaurantclubpl na portalu społecznościowym Instagram
  e. posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie stanowi:
  1. Nagroda codzienna - voucher umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób do wykorzystania w bieżącej edycji Festiwalu. Wartość nagrody wynosi 118 zł. Voucher może być wykorzystany do rezerwacji wyłącznie w bieżącej edycji Festiwalu.
  2. Nagroda główna - 2 vouchery 2 osobowe na Festiwale Restaurant Week organizowane w 2022 roku (jeden 2 osobowy voucher na każdy Festiwal). Wartość nagrody wynosi 236 zł. Voucher może być wykorzystany do rezerwacji wyłącznie w tej edycji Festiwalu, na którą został przyznany.
  3. Niewykorzystane vouchery przepadają i nie podlegają refundacji w żadnej formie.
 2. Laureat Konkursu zobowiązany jest zrealizować Nagrodę przed upływem terminu ważności Nagrody określonym w zdaniach następnych pod rygorem jej utraty. Termin ważności Nagrody codziennej wygasa z ostatnim dniem trwania rezerwacji na bieżącą edycję Festiwalu Restaurant Week. Termin ważności Nagrody głównej wygasa z każdym ostatnim dniem trwania rezerwacji na każdą z edycji Festiwalu Restaurant Week w 2022 roku.
 3. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych poniżej.
 4. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 5. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 6. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

A. Nagroda codzienna

 1. Codziennie, począwszy od dnia 08.09.2021 r, do dnia 25.09.2021 r. Komisja konkursowa, wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy w ciągu ostatnich 3 dni prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe,  jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1 lit a  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu codziennego”).
 2. Ogłoszenie wyników codziennych nastąpi każdego dnia począwszy od dnia 09.09.2021 r, do dnia 25.09.2021 r do godziny 12.00, w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureat konkursu codziennego zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował Zdjęcie konkursowe, w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu codziennego. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu codziennego o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu codziennego jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata nagrody codziennej, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu codziennego nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu codziennego lub odwołać konkurs danego dnia. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Przekazanie nagrody codziennej zostanie zrealizowane poprzez przesłanie kodu vouchera na adres email podany przez Laureata konkursu codziennego, na co Laureat konkursu codziennego wyraża zgodę.

B. Nagroda główna

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu jednego Uczestnika Konkursu, który wykonał najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna mu nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1 lit b  niniejszego Regulaminu („Laureat  nagrody głównej”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu na nagrodę główną nastąpi do dnia 5 listopada 2021 r, w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureat Nagrody głównej zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym opublikował Zdjęcie konkursowe, w ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia Laureata konkursu codziennego. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu codziennego o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat Nagrody głównej jest zobowiązany do przesłania swoich danych, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości opisanej w Par 6 lit B pkt 3, pod rygorem utraty prawa do jej otrzymania.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu codziennego nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu codziennego lub odwołać konkurs danego dnia. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Przekazanie Nagrody głównej zostanie zrealizowane poprzez wysłanie kodu voucherów na adres email podany przez Laureata Nagrody głównej, na co Laureat Nagrody głównej wyraża zgodę. Kod vouchera zostanie przesłany Laureatowi  Nagrody głównej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otwarcia możliwości rezerwowania na każdą z edycji Festiwalu w 2022 roku.
 7. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 9. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem Nagroda Codzienna lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem Nagroda Codzienna w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 7 września 2021 r.