Regulamin Chef’s Menu Na Prezent

Regulamin Chef’s Menu Na Prezent 

I. DEFINICJE:

 1. Nabywca – Gość, dokonujący zakupu Vouchera
 2. Otrzymujący – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca posiadaczem Vouchera. 
 3. Regulamin Restaurant Week - Regulamin Restaurant Week znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 
 4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności.
 5. Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.
 6. Voucher – terminowy dokument na okaziciela, wystawiany przez Usługodawcę, umożliwiający uzyskanie Menu przez Otrzymującego.
 7. Zestaw menu – kompozycja menu składająca się z pozycji dostępnych w karcie Restauratora.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonywać  zakupu Voucherów mogą wyłącznie zarejestrowani Nabywcy.
 2. Nabywca dokonuje zakupu Vouchera i po zapoznaniu się z ceną łączną, którą będzie zobowiązany zapłacić, zatwierdza warunki zakupu oraz przesyła je Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 3. Ceny produktów zamieszczone są na Platformie. 
 4. Liczba osób, dla których przeznaczone są zestawy znajduje się w opisie produktu dostępnym na Platformie. 
 5. W procesie składania zamówienia na Vouchery, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Nabywcę w zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
 6. Składając zamówienie na Vouchery, Nabywca składa Usługodawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży Voucherów na warunkach wskazanych przez niego w zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia warunków umowy sprzedaży Voucherów, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Nabywcę w ustawieniach jego Konta lub podany w trakcie procesu zakupowego.
 7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Nabywcy treści zawartej umowy sprzedaży Voucherów następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Nabywcy, podany przez niego w procesie zakupu. Nabywcy, który złożył zamówienie na Vouchery i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

III. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

 1. Voucher uprawnia Otrzymującego do uzyskania Zestawu, z którego skorzysta w wybranym przez Otrzymującego dniu i godzinie u danego Restauratora. Voucher nie może być wykorzystany do uzyskania innego menu niż zawarte w opisie na Platformie.
 2. Ważność vouchera wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia zakupu. Vouchery zakupione w grudniu 2021 roku mogą być realizowane począwszy od 3.01.2022, a ich  ważność wygasa z dniem 31.03.2022 r.
 3. Aby zrealizować voucher, Otrzymujący kontaktuje się z wybranym Restauratorem i uzgadnia datę i godzinę jego realizacji. Restaurator udostępnia do realizacji vouchera terminy zgodnie z posiadanym obłożeniem. Usługodawca nie gwarantuje dostępności terminów u Restauratora.
 4. Restaurator ma prawo do wyłączenia wybranych terminów realizacji vouchera. Informacja o wyłączeniach znajduje się w opisie produktu dostępnym na Platformie.
 5. Vouchery nie podlegają refundacji w żadnej formie ani zamianie na pieniądze. 
 6. Przed realizacją Vouchera, Otrzymujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i go zaakceptować.
 7. W przypadku ogłoszenia ograniczeń w możliwości przyjmowania Gości przez Restauratorów (całkowity lub częściowy lockdown restauracji) ważność vouchera zostanie przedłużona o taką liczbę dni jaka pozostała do końca okresu jego ważności do dnia ogłoszenia ograniczeń. 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nabywca może odstąpić od umowy zakupu vouchera bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Vouchera.
 2. Nabywca traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1. powyżej, z chwilą wykorzystania Vouchera.
 3. Do zachowania terminu wymienionego w pkt 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie lecz nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku konieczności przekazania Nabywcy ważnych informacji dotyczących zakupionego Vouchera, Usługodawca prześle wiadomość email na adres podany przez Nabywcę w procesie zakupu. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość adresu email podanego przez Nabywcę przy zakupie ani za skuteczność dostarczenia korespondencji przez operatora konta pocztowego. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości na adres Biura Obsługi [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 113 43 00.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Week oraz Politykę Prywatności  stosuje się odpowiednio. 
 3. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Week.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2021 r.