Regulamin konkursu „Wygraj zaproszenie na Restaurant Week” | 5-8.04.2022 RWP22W

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „Wygraj zaproszenie na Restaurant Week” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantclub.pl
 2. „Organizator” –  z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych, reprezentowaną przez Pawła Światczyńskiego – Prezesa Zarządu (lub odpowiedniego pełnomocnika)
 3. „Fundator” -  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000480787, NIP 7010399349, REGON 146922462, kapitał zakładowy w wysokości 5000 złotych.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą „Restaurant Week” w dniach 23.03.2022 - 15.04.2022 roku.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca Paczkę Ambasadorską zawierającą prezenty od sponsorów i partnerów Festiwalu
 9. “Konto Gościa” - konto zarejestrowane na platformie www.restaurantclub.pl

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się 5 kwietnia 2022 r., a kończy 8 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 
 6. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”). Zadanie konkursowe można wykonać na portalu społecznościowym Facebook lub portalu społecznościowym Instagram
 3. Zadanie konkursowe na portalu społecznościowym Instagram polega na (łącznie):
  1. dodaniu profilu Restaurant Week do profili obserwowanych;
  2. udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Kto i dlaczego akurat ta osoba byłaby Twoim najlepszym towarzyszem na wyjście do Restauracji?” w formie komentarza pod postem konkursowym;
  3. oznaczeniu osoby wymienionej w odpowiedzi na pytanie konkursowe;
  4. udostępnieniu postu konkursowego na swoim Insta Stories;
  5. posiadaniu i zrealizowaniu przynajmniej jednej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4.  Zadanie konkursowe na portalu społecznościowym Facebook polega na (łącznie):
  1. polubieniu profilu Restaurant Week
  2. udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: “Kto i dlaczego akurat ta osoba byłaby Twoim najlepszym towarzyszem na wyjście do Restauracji?” w formie komentarza pod postem konkursowym
  3. oznaczeniu osoby wymienionej w odpowiedzi na pytanie konkursowe;
  4. udostępnieniu postu konkursowego na swojej Tablicy;
  5. posiadaniu i zrealizowaniu przynajmniej jednej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 5. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego polega na wykonaniu go na jednym z portali społecznościowych: Instagram lub Facebook
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagroda

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagrodę”) stanowi voucher umożliwiający dokonanie bezpłatnej rezerwacji dla 2 osób podczas bieżącej edycji Festiwalu. Wartość nagrody wynosi 118 zł. Voucher może być wykorzystany do rezerwacji wyłącznie w bieżącej edycji Festiwalu. Niewykorzystany voucher przepada i nie podlega refundacji w żadnej formie.
 2. Nagrodę w Konkursie otrzymają wyłącznie Laureaci Konkursu wybrani na zasadach określonych poniżej.
 3. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu konkursu, Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników konkursu, 6 (sześciu) Uczestników konkursu na portalu Facebook oraz 6 (sześciu) Uczestników konkursu na portalu Instagram, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 9 kwietnia 2022 roku, na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej odpowiednio na portalach Facebook i Instagram, w ciągu 24 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych w ciągu 2 dni pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi Konkursu za pośrednictwem poczty kurierskiej. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową realizację usługi kurierskiej.
 7. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie odbierze przesyłki zawierającej Nagrodę, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 9. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.

7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “RWP22W - Konkurs Wygraj zaproszenie na Restaurant Week” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem “RWP22W - Konkurs Wygraj zaproszenie na Restaurant Week” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 5.04.2022 r.