RWP23W Regulamin Promocji „Przyjaciele Festiwalu”

Regulamin Promocji „Przyjaciele Festiwalu”Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „Przyjaciele Festiwalu” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantweek.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Restaurant Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

Regulamin Restaurant Week – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations

Usługodawca – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Organizator promocji - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 50000 złotych.

Festiwal - aktualna edycja Festiwalu Restaurant Week trwająca w dniach 22 marca 2023 - 30 kwietnia 2023

Gość - użytkownik platformy, który dokonał przynajmniej dwóch rezerwacji w Festiwalach organizowanych przez Organizatora promocji w latach 2021-2022 

Nowy Gość - użytkownik platformy, który do dnia rozpoczęcia promocji nie brał udziału w festiwalach organizowanych przez Organizatora promocji oraz na dzień rozpoczęcia promocji nie miał zarejestrowanego konta Gościa na platformie www.restaurantclub.pl

Kod promocyjny - kod zniżkowy o wartości 10% przypisany do konta Gościa na platformie www.restaurantclub.pl Kod jest zamieszczony na koncie Gościa i jest widoczny w zakładce Twoje rezerwacje. Kod promocyjny jest wielokrotnego użytku z limitem 7 użyć.

Zaproszenie na Restaurant Weeka - bezpłatne zaproszenie dla 2 osób na wiosenną lub jesienną edycję Festiwalu Najlepszych Restauracji Restaurant Week, odbywające się w 2023 r.I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Promocja trwa od dnia 3.04.2023 r., do dnia 30.04.2023r.
 2. Promocja skierowana jest do wybranej grupy Gości (“Gość”), którzy spełnili jeden z poniższych warunków oraz otrzymali kod rabatowy (Kod rabatowy) umożliwiający dokonanie rezerwacji na Festiwal:
  1. zrealizowali przynajmniej dwie rezerwacje w Festiwalach organizowanych przez Organizatora promocji w latach 2021-2022 
  2. zrealizowali największą liczbę rezerwacji w Festiwalach organizowanych przez Organizatora promocji w latach 2021-2022 
  3. uczestniczyli w przynajmniej dwóch poprzednich edycjach Festiwali organizowanych przez Organizatora promocji
  4. zrealizowali przynajmniej jedną rezerwację dla 3 (trzech) lub więcej Gości (“Gość)”
 3. Przystąpienie do promocji polega na przekazaniu Kodu rabatowego otrzymanego od Organizatora 10 (dziesięciu) Nowym Gościom (“Nowy Gość”) i zachęceniu ich do dokonania rezerwacji przy użyciu Kodu rabatowego.
 4. Warunkiem skorzystania z promocji jest zrealizowanie min. 5 (pięciu) rezerwacji na Festiwal przy użyciu Kodu promocyjnego opisanego w pkt 2 powyżej przez Nowych Gości. Za zrealizowaną rezerwację uważa się rezerwację, która nie została anulowana przed terminem jej realizacji. 
 5. Po spełnieniu warunków promocji Gość otrzymuje 1 (jedno) bezpłatne dwuosobowe (2os) zaproszenie na wiosenną lub (do wyboru) jesienną edycję Restaurant Weeka odbywającą się w 2023 roku. (“Zaproszenie na Restaurant Weeka”).
 6. Zaproszenie na Restaurant Weeka nie podlega zwrotowi ani wymianie. Gościowi nie przysługuje zamiana Zaproszenia na Restaurant Weeka na inne zaproszenie, inną zniżkę ani ekwiwalent pieniężny. W przypadku niewykorzystania Zaproszenia na Restaurant Weeka w terminie jego obowiązywania Gościowi nie przysługuje wymiana zaproszenia na inne ani ekwiwalent pieniężny.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Week oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje niektórych pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Week.

   

II . WARUNKI PROMOCJI

       Aby skorzystać z promocji Gość musi spełnić następujące warunki (łącznie):

 1. w czasie trwania niniejszej promocji przekazać kod promocyjny 5-10 (od pięciu do dziesięciu) Nowym Gościom, którzy do dnia ogłoszenia promocji nie brali udziału w festiwalach organizowanych przez Organizatora oraz na dzień rozpoczęcia promocji nie mieli zarejestrowanego konta Gościa na platformie www.restaurantclub.pl;
 2. zachęcić min. 5 (pięciu) Nowych Gości spełniających warunki opisane w Par II pkt 1 a do dokonania rezerwacji na Festiwal przy użyciu Kodu rabatowego. Nowy Gość w procesie rezerwacji na platformie www.restaurantweek.pl, wpisuje Kod promocyjny w ostatnim kroku rezerwacyjnym oraz zatwierdza go przyciskiem ”użyj kodu”. 
 3. prawidłowe użycie Kodu promocyjnego przez Nowego Gościa pomniejszy kwotę do zapłaty za jego rezerwację na Festiwal o wartość kodu (10%). i jest warunkiem udziału w promocji. 
 4. posiadać min. 1 (jedną) zrealizowaną rezerwację na Festiwal

III . PRZEBIEG I ZASADY PROMOCJI

 1. W okresie obowiązywania promocji Organizator w każdy wtorek i czwartek weryfikuje użycie kodu przypisanego do konta Gościa i w przypadku, gdy spełnione są warunki udziału w promocji opisane w Par II przyznaje Gościowi Zaproszenie na Restaurant Weeka a następnie przesyła je drogą elektroniczną na adres email, do którego przypisane jest konto Gościa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe dostarczenie wiadomości zawierającej Zaproszenie na Restaurant Weeka przez serwery pocztowe. 
 2. Otrzymane w trybie przewidzianym w Par III pkt 1 Zaproszenie na Restaurant Weeka Gość może wykorzystać jedynie podczas trwania wiosennej lub jesiennej edycji Restaurant Weeka organizowanych w 2023 r. (jeden wariant do wyboru przez Gościa)  Zaproszenie nie jest imienne ani nie jest przypisane do konta Gościa  i może zostać wykorzystane przez Gościa osobiście lub przez inną, wskazaną przez niego osobę.
 3. W przypadku niewykorzystania Zaproszenia na Restaurant Weeka Gościowi nie przysługuje prawo do ekwiwalentu w postaci pieniężnej ani w żadnej innej postaci. 
 4. W przypadku, gdy z powodów niezależnych od Organizatora Restaurant Week zostanie odwołany lub przeniesiony na inny termin, Gościowi przysługuje prawo do wykorzystania Zaproszenia na Restaurant Weeka w nowym terminie (w przypadku zmiany terminu) lub w najbliższym możliwym terminie (w przypadku odwołania). W żadnym z przypadków opisanych w zdaniu poprzednim Gościowi nie przysługuje ekwiwalent w postaci pieniężnej ani w żadnej innej postaci.
 5. Nowemu Gościowi nie przysługuje zamiana zniżki opisanej w Par II pkt 3 na inną ani ekwiwalent pieniężny ani zwrot w przypadku dokonania zapłaty za rezerwację bez użycia kodu promocyjnego.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Do jednej rezerwacji Gość/Nowy Gość może wykorzystać tylko 1 kod promocyjny.

 IV. REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na realizację i przebieg promocji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres email, numer(y) rezerwacji, opcjonalnie numer telefonu) oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń do przebiegu lub realizacji promocji.
 2. Reklamację należy wysyłać na adres [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia promocji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja. 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn.03.04.2023r.