Regulamin #ToJestZycie!

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Restaurant Club 2020
Regulamin promocji #ToJestZycie!
 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z promocji „#ToJestZycie!” na platformie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym www.restaurantclub.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Regulamin Restaurant Club 2020 – regulamin Platformy znajdujący się pod adresem https://restaurantclub.pl/regulations 

Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

Organizator promocji - Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Restaurant Week Paweł Światczyński w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 43, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. Jodłowa 24, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy Al. Ujazdowskie 24 lok 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498

Menu – zestaw 2 dań tradycyjnych bądź alternatywnych (w zależności od wyboru Gościa) oferowanych przez Restauratora na jego Profilu w cenie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) brutto oraz (fakultatywnie) piwo marki Corona o pojemności 335 ml., w dodatkowej cenie 6 zł (sześć złotych) brutto za butelkę („Corona”) oraz piwo marki Leffe o pojemności 330 ml., w dodatkowej cenie 7 zł (siedem złotych) brutto za butelkę („Leffe”) piwo marki Hoegaarden o pojemności 250 ml., w dodatkowej cenie 7 zł (siedem złotych) brutto za butelkę („Hoegaarden”)

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja skierowana jest do pełnoletnich Gości Restaurant Club, którzy w terminie określonym w niniejszym regulaminie złożą zamówienie na menu oznaczone jako #ToJestZycie!  u Restauratorów biorących udział w promocji.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienia na menu oznaczone jako #ToJestZycie! u Restauratora biorącego udział w promocji oraz dokonanie płatności za zamówienie na stronie Platformy.

II . ZASADY ORAZ CZAS OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

 1. Aby skorzystać z promocji należy dokonać rezerwacji na menu promocyjne na Platformie Organizatora oraz ją opłacić.
 2. Promocja jest ograniczona w czasie i trwa od dnia 1.10.2020 roku do dnia 31.10.2020 roku.
 3. Promocja jest dostępna w wybranych lokalach Restauratorów oznaczonych na Platformie znakiem #ToJestZycie!

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Goście.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej w Profilu wybranego przez Gościa Restauratora, a następnie wskazanie: ilości osób, które są objęte Rezerwacją, rodzaju Menu dla każdej z tych osób, dnia oraz godziny, w której świadczone ma być Menu na rzecz Gościa i wskazanych przez niego osób oraz (fakultatywnie) liczby butelek piwa Corona o pojemności 335ml serwowanego bezpłatnie do przystawki, przy czym maksymalna ich liczba wynosi: jedna butelka na jednego Gościa oraz liczby odpłatnych butelek piwa Corona, Leffe lub Hoegaarden, przy czym maksymalna ich liczba wynosi: jedna butelka dla jednego Gościa. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „PŁACĘ/POTWIERDŹ ZAKUP”. Treści wpisane przez Gościa w polu „Komentarz” nie stanowią treści Umowy. Potwierdzając Zamówienie Gość oświadcza, że jest świadom możliwości znajdowania się alergenów w Menu sporządzonym przez Restauratora. Szczegółowe informacje Gość może uzyskać telefonicznie kontaktując się z Restauracją przed wizytą lub w trakcie wizyty u obsługi Restauracji. Restaurator nie ma obowiązku zmiany składników Menu ze względu na ewentualne uwagi Gościa.
 3. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „PŁACĘ/POTWIERDŹ ZAKUP” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt VI Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień do godz. 21szej dnia poprzedzającego Wydarzenie.
 4. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Restauratora, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Restauratora, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 5. Złożenie Zamówienia przez Gościa, które obejmuje napoje alkoholowe, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Gość bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego napoju alkoholu przez osobę pełnoletnią. Złożenie takiego zamówienia jest tożsame w oświadczeniem Gościa, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Gościa, Usługodawca wymaga oświadczenia Gościa na właściwym ekranie w Platformie, przed potwierdzeniem dokonania Rezerwacji, w razie wątpliwości Usługodawca może też poprosić o przesłanie skanu dowodu osobistego Gościa.
 6. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Restauratora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Realizacja Zamówienia następuje w dniu i godzinie wskazanym przez Gościa w Zamówieniu.

IV WYKONANIE UMOWY

 1. W celu prawidłowego wykonania Umowy przez Restauratora, Gość zobowiązany jest przybyć do lokalu Restauratora w dniu i o godzinie wskazanej przez niego w Zamówieniu. Jeżeli Gość nie zjawi się po upływie 20 minut liczonych od godziny wskazanej przez niego w Zamówieniu, świadczenie Menu uważa się za niemożliwe i Restaurator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Umowa kończy się po 60 minutach liczonych od godziny wskazanej przez Gościa w Zamówieniu.
 3. W celu usprawnienia realizacji Umowy, Gość powinien mieć przy sobie Rezerwację (wydrukowaną bądź elektroniczną) dla okazania pracownikowi Restauratora przed przystąpieniem przez niego do świadczenia Menu.

V CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
 3. Do łącznej ceny Zamówienia doliczana jest również jednorazowa opłata rezerwacyjna w wysokości 1 zł od osoby, od Gościa oraz osób objętych Rezerwacją. Zmiany warunków rezerwacji wskazane w pkt VI ppkt 2 regulaminu nie powodują naliczenia kolejnych opłat rezerwacyjnych. Opłata rezerwacyjna  nie podlega zwrotowi Gościowi w przypadku rozwiązania przez niego Umowy lub anulowania Rezerwacji.
 4. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu, nie dłużej jednak niż w ciągu 15 (piętnastu) minut od momentu zawarcia Umowy.
 5. W przypadku braku płatności, po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 6. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry za pośrednictwem systemu płatności Straal, obsługiwanego przez firmę Straal Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, którego regulamin świadczenia dostępny jest pod adresem: www.straal.com/pl/regulamin

VI ZWROTY I WYMIANA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Usługodawca udostępnia Gościowi możliwość zmiany następujących warunków Rezerwacji nie później niż 24h przed rezerwacją i do godz. 17.00 dnia poprzedzającego Wydarzenie: (a) zmiana daty i/lub godziny realizacji Rezerwacji, z zastrzeżeniem iż będzie ona dotyczyła wyłącznie terminów w okresie tego samego Wydarzenia, (b) zmiana Menu, jednakże u tego samego Restauratora, pod warunkiem istnienia faktycznej możliwości takiej zmiany po stronie Usługodawcy oraz Restauratora.
 3. Gość może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym (anulowanie rezerwacji), o ile oświadczenie woli Gościa, którego przedmiotem jest wypowiedzenie Umowy zostanie dostarczone do Usługodawcy drogą mailową nie później niż na 24h przed terminem Wydarzenia i do godz. 17.00 dnia poprzedzającego Wydarzenie oraz - z zachowaniem terminu wymienionego w zdaniu poprzedzającym - Gość po zalogowaniu na konto Gościa skorzysta z przycisku Anuluj znajdującego się przy anulowanej rezerwacji. Kwota Zamówienia, po potrąceniu kary umownej w wysokości określonej w ppkt 4 poniżej oraz opłaty rezerwacyjnej wskazanej w pkt V ppkt 3, zostanie zwrócona Gościowi na rachunek bankowy, z którego dokonywał płatności za Umowę w terminie 7 dni od dnia otrzymania drogą mailową ww. oświadczenia Gościa przez Usługodawcę.
 4. Z zastrzeżeniem ppkt 5 poniżej, w przypadku anulowania zamówienia dostarczonego Usługodawcy:
  1. na minimum 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w  Zamówieniu co do dnia i godziny, Gość zachowuje prawo do zwrotu 100% wpłaconej ceny.
  2. na mniej niż 7 dni przed datą Wydarzenia określoną w Zamówieniu co do dnia i godziny, ale nie później niż do godz. 17.00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość zachowuje prawo do zwrotu w wysokości 50% wpłaconej ceny.
  3. po godzinie 17.00 w dniu poprzedzającym Wydarzenie, Gość traci prawo do zwrotu wpłaconej ceny.
 5. W przypadku rezerwacji co do których Gość zmienił datę ich realizacji na późniejszą, terminy, o których mowa w ppkt 4 powyżej liczone są od daty realizacji wskazanej w zamówieniu pierwotnym.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, Regulamin Restaurant Club oraz Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie zostały zamieszczone w Regulaminie Restaurant Club.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dn. 01.10.2020 r.