Regulamin DeliveryWeek 2020/2021

Regulamin Delivery Week 2020/2021

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym restaurantclub.pl oraz www.restaurantclub.pl, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca, służącej promocji Festiwalu Delivery Week oraz Restauratorów biorących w nim udział.

DEFINICJE

 1. PayU - Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą płatności elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność PayU podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. PayU nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez PayU dostępny jest pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.
 2. SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367560, numer NIP 1070017360, REGON 142628949, będąca dostawcą usług płatniczych w zakresie płatności realizowanych za pomocą kart płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Działalność SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział Dostawca jest dostawcą usług płatniczych (Payment Service Provider, PSP). PSP oferuje rozwiązania z zakresu płatności, np. aplikacje (wirtualny terminal) umożliwiającą przyjmowanie płatności elektronicznymi środkami płatniczymi (głównie kartami kredytowymi i/lub debetowymi) w sklepie internetowym. Regulamin świadczenia usług przez SIX Payment Services (Europe) dostępny jest pod adresem: http://www.six-payment-services.com
 3. Straal - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694017, numer NIP 5272820582, REGON 368238452, kapitał zakładowy 2 263 550,0 PLN, będący dostawcą usługi technicznej (bramki płatniczej) dostarczający dane transakcyjne do agentów rozliczeniowych. Straal nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. Regulamin świadczenia usług przez Straal dostępny jest pod adresem: https://straal.com/resources/
 4. Gość – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy na podstawie i zgodnie z Regulaminem
 5. Konto – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Gościowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Gościa oraz jego aktywności w ramach Platformy
 6. Menu Festiwalowe – zestaw dań tradycyjnych bądź alternatywnych (w zależności od wyboru Gościa) oferowanych przez Restauratora na jego Profilu w cenie 39 zł (trzydzieści dziewięć złotych) brutto lub 59 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto.
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje Gościa o nowościach na Platformie, poprzez nieregularne przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
 8. Ocena – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości przedstawienia swojej indywidualnej opinii Gościa na temat Restauratora, wynikającej z jego doświadczenia w zakresie realizacji Rezerwacji; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości
 9. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem restaurantclub.pl oraz www.restaurantclub.pl w ramach Delivery Week, w szczególności umożliwiający zawieranie Umów
 10. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Gości; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod adresem https://restaurantclub.pl/regulation/16
 11. Profil – profil Restauratora będący podstroną Platformy, na której znajdują się szczegółowe warunki świadczenia w postaci możliwych do wyboru Menu oraz opis wchodzących w zakres każdego Menu dań, lista dostępnych Produktów dodatkowych wraz z ich ceną, dostępne obszary dostaw wraz z ceną dostawy do każdego z nich oraz umiejscowienie lokalu Restauratora.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz z Polityką Prywatności
 13. Restaurator – użytkownik Platformy, biorący udział w Wydarzeniu, posiadający lokal gastronomiczny i świadczący Menu
 14. Potwierdzenie zamówienia – elektroniczne potwierdzenie realizacji Usługi oraz zawarcia Umowy, przesyłane Gościowi na jego adres e-mail w załączeniu do przyjęcia oferty przez Restauratora.
 15. Ulubione – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na możliwości tworzenia listy preferowanych przez Gościa restauracji, wybierając je spośród Profili; usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych Gości
 16. Umowa – umowa o świadczenie Menu na rzecz Gościa, zawarta pomiędzy Restauratorem a Gościem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Gościa formularz Zamówienia
 17. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Platformy, w szczególności polegająca na możliwości złożenia przez Gościa Zamówienia na Menu i/lub Produktów dodatkowych oraz pośrednictwie w zawarciu Umowy między Gościem a Restauratorem.
 18. Usługodawca – Paweł Światczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Światczyński w Warszawie przy Stefana Okrzei 26 lok. 42 03-710, NIP: 5272423208 oraz Maciej Żakowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLANOIA Maciej Żakowski w Warszawie przy ul. ul. Jodłowej 24;, NIP: 5213223086, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Restaurant Week w Warszawie przy ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, NIP: 5322049641 REGON: 147440498
 19. Wydarzenie – aktualna edycja imprezy festiwalowej organizowanej w ramach Delivery Week, trwające w czasie wskazanym na Platformie; Wydarzenie nie dotyczy minionych edycji, może natomiast dotyczyć edycji imprezy festiwalowych organizowanych w ramach Delivery Week w przyszłości, jeśli z okoliczności niezależnych od Usługodawcy, dana edycja nie może się odbyć.
 20. Wyszukiwarka – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; interaktywny formularz umożliwiający wyszukiwanie Restauratorów i treści w ramach Platformy
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Gościa prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne i szczegółowe jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji „Rezerwuj” dostępnej w każdym Profilu; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w wyznaczone dni w roku, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w wybranym przez Gościa terminie.
 22. Obszar dowozu - wykaz dzielnic i/lub ulic, w obrębie których możliwa jest realizacja dostawy zamówionego przez Gościa menu. Obszar dowozu wskazany jest odrębnie w każdym Profilu w polu Informacja o dostawie. Dostawa poza Obszar dowozu jest niemożliwa.
 23. Adres dostawy - adres wskazany przez Gościa w Zamówieniu zawierający nazwę ulicy, numer domu oraz numer mieszkania, na który realizowana jest dostawa Zamówienia. Adres dostawy musi zawierać się z Obszarze dowozu określonym w Profilu Restauratora.

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Gościowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Gość. Dla korzystania z Platformy konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. W ramach Platformy, Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. dla Gości: (I) możliwość zakładania Konta oraz korzystania z funkcjonalności Konta, w szczególności tworzenia listy Ulubione oraz zamieszczania Ocen, (II) Newsletter, (III) możliwość zawarcia Umowy z Restauratorem, za pośrednictwem Usługodawcy.
  2. dla Restauratorów: (I) udostępnianie infrastruktury Platformy do tworzenia przez nich Profili, (II) pośredniczenie w zawieraniu Umów w imieniu i na rzecz Restauratora.
 3. Na podstawie Umowy Restaurator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Gościa wybranego przez niego Menu w ilości wskazanej w Zamówieniu, w terminie oraz w formie dostawy/odbioru wskazanej w Zamówieniu, a Gość zobowiązuje się do zapłaty ceny łącznej Zamówienia zgodnie z Umową oraz odbioru Zamówienia w sposób w nim określony.
 4. Usługodawca nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 5. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Gościa obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Gościa muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.
 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE). Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Dostawcą bramki płatniczej jest Straal.

II KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Platforma dostarcza Gościom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Platformy tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji Konta i Wyszukiwarki, Konta Gościa, Newslettera, Ocen, funkcji Ulubione oraz systemu sprzedażowo-rezerwacyjnego.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Gościa w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany w niniejszym ustępie lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza albo zaprzestania ich używania. Gość może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy oraz funkcji Ulubione poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Gościa, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem interaktywnego formularza przez Gościa, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Gość zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji nowego Konta wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail Gościa, zostaje między Gościem a Usługodawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4. Gość może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W procesie Rejestracji, Gość podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Gość ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Gość zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Gościowi umowę o świadczenie usługi świadczenia Konta, ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:
  1. naruszenia przez Gościa warunków Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. podejmowania przez Gościa działań na szkodę innego Gościa, Restauratora lub Usługodawcy,
  3. gdy Usługodawca na podstawie przepisów obowiązującego go prawa, ma obowiązek wypowiedzieć umowę.
 7. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Gościa w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając jednocześnie podstawę wypowiedzenia umowy.

III ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY

 1. Składać Zamówienia mogą wyłącznie zarejestrowani Goście.
 2. Gość sporządza Zamówienie poprzez aktywowanie funkcji „Rezerwuj” dostępnej w Profilu wybranego przez Gościa Restauratora, a następnie wskazanie: liczby i rodzaju Menu, terminu realizacji Zamówienia oraz sposobu dostawy/odbioru.
 3. Określając datę realizacji Zamówienia, Gość określa dzień, w którym Zamówienie zostanie dostarczone na adres dostawy wskazany w zamówieniu lub przygotowane do odbioru własnego w lokalu Restauratora.
 4. Określając godzinę realizacji Zamówienia, Gość określa godzinę, w której Restaurator rozpocznie dostawę na Adres dostawy podany w Zamówieniu a w przypadku odbioru własnego, godzinę, od której Restaurator przygotuje menu do odbioru własnego przez Gościa w lokalu Restauratora.
 5. Wybierając dostawę na adres, Gość w Zamówieniu podaje adres, na jaki ma zostać dostarczone zamówienie. Adres dostawy musi zawierać się w Obszarze dowozu określonym w Profilu Restauracji. W przypadku podania adresu dostawy znajdującego się poza Obszarem dostawy określonym w Profilu restauracji, umowę uważa się za prawidłowo zrealizowaną, jeśli Restauracja pozostawi zamówione menu do odbioru przez Gościa w lokalu Restauratora w terminie wskazanym przez niego w Zamówieniu.
 6. Po skompletowaniu Zamówienia, Gościowi przedstawiane jest jego podsumowanie wraz z ceną łączną ostatecznej zapłaty, które Gość zatwierdza oraz przesyła do Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”. Potwierdzając Zamówienie Gość oświadcza, że jest świadom możliwości znajdowania się alergenów w Menu sporządzonym przez Restauratora. Szczegółowe informacje Gość może uzyskać telefonicznie kontaktując się z Restauracją. Restaurator nie ma obowiązku zmiany składników Menu ze względu na ewentualne uwagi i/lub alergie Gościa.
 7. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Gościa w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy. Po tym momencie zmiany w Zamówieniu dokonywane są zgodnie z pkt VI Regulaminu. Usługodawca udostępnia możliwość składania Zamówień do godz. 22.00 dnia poprzedzającego termin realizacji zamówienia.
 8. Składając Zamówienie, Gość składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Restauratora, w momencie otrzymania przez Gościa potwierdzenia warunków Zamówienia oraz jego przyjęcia do realizacji przez Restauratora, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez system sprzedażowy Usługodawcy na adres e-mail wskazany przez Gościa w ustawieniach jego Konta.
 9. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Gościowi treści zawartej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy oraz wysyłana jest na adres e-mail Gościa, podany przez niego podczas zakładania Konta. Gościowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Restauratora zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 10. Realizacja Zamówienia następuje w sposób oraz dniu i godzinie wskazanej przez Gościa w Zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 2-5 powyżej.

IV WYKONANIE UMOWY

 1. W przypadku Zamówienia z dowozem, umowę uważa się za zrealizowaną, jeśli w terminie wskazanym przez Gościa w Zamówieniu, z zastrzeżeniem par. III pkt 4 , Restaurator dostarczy Zamówienie na adres w nim wskazany, postawi pod drzwiami oraz zasygnalizuje fakt dostawy poprzez jednokrotne naciśnięcie dzwonka. Dostawca poczeka 60 sekund na odbiór Zamówienia przez Gościa i odejdzie. Restaurator nie odpowiada za odbiór Zamówienia przez Gościa.
 2. W przypadku Zamówienia z dowozem, w sytuacji podania przez Gościa adresu dostawy znajdującego się poza Obszarem dostawy określonym w Profilu Restauratora, umowę uważa się za zrealizowaną, jeśli zamówione menu pozostanie przygotowane do odbioru przez Gościa w lokalu Restauratora w terminie wskazanym przez niego w Zamówieniu. Podanie adresu znajdującego się poza Obszarem dostawy nie może stanowić podstaw do żądania zwrotu świadczeń.
 3. W przypadku Zamówienia z odbiorem własnym, umowę uważa się za zrealizowaną, jeśli w terminie wskazanym przez Gościa w Zamówieniu, z zastrzeżeniem par. III pkt 4, Restaurator przygotuje Zamówienie do odbioru własnego w lokalu Restauratora. Gość jest zobowiązany do odbioru Zamówienia w ciągu 30 minut od godziny realizacji Zamówienia. Po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzednim, Restaurator ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu świadczeń. Nieodebranie Zamówienia przez Gościa w terminie określonym w Zamówieniu nie może być podstawą do żądania zwrotu świadczeń.

V CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Gościa w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawką tam wskazaną. Cena wiążąca wskazywana jest Gościowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Usługodawcy.
 3. Kwota należności wynikająca z Zamówienia powinna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu, nie dłużej jednak niż w ciągu 15 (piętnastu) minut od momentu zawarcia Umowy.
 4. W przypadku braku płatności, po upływie czasu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 5. W ramach Platformy sposób płatności za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej wykonywanej z góry poprzez bramkę płatniczą Straal, obsługiwaną przez firmę Straal Sp. z o.o. z siedzibą przy Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa. Płatności realizowane e-przelewem i BLIK są obsługiwane przez PayU z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Płatności realizowane kartą kredytową obsługiwane są przez SIX Payment Services (Europe) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 68.

VI ZWROTY I WYMIANA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), nie przysługuje Gościom, ponieważ zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
 2. Niemożliwa jest rezygnacja z Zamówienia po jego opłaceniu.
 3. Usługodawca udostępnia Gościowi nie później niż do godz. 22.00 dnia poprzedzającego realizację Zamówienia możliwość zmiany następujących warunków Zamówienia:
  1. zmiana daty i/lub godziny realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem iż będzie ona dotyczyła wyłącznie terminów w okresie tego samego Wydarzenia,
  2. zmiana Menu, jednakże u tego samego Restauratora, pod warunkiem istnienia faktycznej możliwości takiej zmiany po stronie Usługodawcy oraz Restauratora.
  3. zwiększenie liczby zamówionych Menu, pod warunkiem dokonania zapłaty za nie, w sposób i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Niemożliwe jest zmniejszenie liczby Menu.
 4. W przypadku Zamówień, które nie mogą zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od Usługodawcy m.in. z powodu zamknięcia lub ograniczenia korzystania z restauracji, Gościowi będzie przysługiwał voucher o wartości dokonanej rezerwacji na kolejną edycję Wydarzenia realizowaną przez Usługodawcę w przyszłości. W powyższym przypadku Usługodawca poinformuje Gościa, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie przyszłej edycji Wydarzenia oraz o sposobie realizacji vouchera.

VII NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Gości, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Gość może wykonać jedną z następujących czynności: (a) zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.restaurantclub.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera, (b) wyraża zgodę na subskrypcję podczas zakładania Konta, (c) zamawia Newsletter podczas składania Zamówienia.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Gościem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Gość może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Gość może ją wycofać.

VIII PROMOCJE

 1. Usługodawca ma prawo tworzyć, ogłaszać i odwoływać wszelkie promocje bez zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie kody rabatowe przyznawane Gościom są ważne tylko na tę edycję Festiwalu, na którą zostały przyznane.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zapewnia sprawne działanie Platformy oraz świadczy usługi drogą elektroniczną i w tym zakresie jest odpowiedzialny przed Gościem, w szczególności ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację Usługi.
 2. Usługodawca wskazuje, iż nie jest stroną umowy sprzedaży posiłku oferowanego przez Restauratora. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem przypadków, w których Usługodawca przyczynił się do powstania podstawy roszczenia Gościa:
  1. za szkody wyrządzone przez Restauratora Gościowi;
  2. za zdatność Menu do spożycia przez Gościa;
  3. oraz inne zobowiązania Restauratora w stosunku do Gościa, wynikające z Umowy.

X REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Gościa (imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie numer telefonu) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres [email protected] lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Gość otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XI ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W zakresie Umów zawieranych między Usługodawcą a Gośćmi niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Gościa niebędącego konsumentem.
 3. Gość będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592  Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Gościem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Kontakt i sposób porozumiewania się między Usługodawcą a Gościem:
  1. listownie: ul. Aleje Ujazdowskie 24 lok. 23a, 00-478 Warszawa
  2. telefonicznie pod numerem 798 971 263 lub mailowo: [email protected] w godzinach pracy Biura Obsługi Gościa w dni powszednie w godzinach 10-18 oraz w weekendy w godzinach 14-18.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu Gość ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

Data wejścia Regulaminu w życie: 17.11.2020 r.