REGULAMIN KONKURSU “Wygraj kolację z Magdą Gessler”

REGULAMIN KONKURSU “Wygraj kolację z Magdą Gessler”

 

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs “Wygraj kolację z Magdą Gessler” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.restaurantweek.pl
 2. „Organizator” – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych
 3. „Fundator” - Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych. Fundator jest fundatorem i wydającym nagrodę w rozumieniu art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 kodeksu cywilnego.
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą Restaurant Week  w dniach 9 - 27 czerwca 2021 r.
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda przyznawana będzie trzem osobom na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca kolację w restauracji U Fukiera w Warszawie, w towarzystwie osoby towarzyszącej oraz Magdy Gessler.

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna 9 czerwca 2021 r., a kończy 27 czerwca 2021 r.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59 (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
  a. oznaczeniu w czasie trwania Konkursu lokalizacji / zameldowaniu się (check-in) w restauracji biorącej udział w Festiwalu w czasie trwania Konkursu na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
  b. wykonaniu w czasie trwania Konkursu, zdjęcia z pobytu w restauracji biorącej udział w Festiwalu ("Zdjęcie") oraz umieszczenie Zdjęcia na portalach społecznościowych Facebook (ustawienie prywatności: publiczne) bądź Instagram (profil użytkownika biorącego udział w Konkursie)
    c. oznaczeniu Zdjęcia hasztagiem: #IDŹdoRestauracji #KolacjaUFukiera #uFukiera
    d. otagowaniu/oznaczeniu @Restaurant_Week_Polska
  e. posiadaniu przynajmniej jednej, zrealizowanej rezerwacji na Festiwal (“Rezerwacja”)
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowi 2-osobowe zaproszenie na trzydaniową kolację wraz z koktajlami Martini Fiero & tonic kinley w restauracji U Fukiera w Warszawie. W kolacji wezmą udział wszyscy Laureaci Konkursu oraz Gość Specjalny. Gościem Specjalnym podczas kolacji będzie Magda Gessler. Wartość nagrody wynosi 750 zł.
 2. Kolacja stanowiąca Nagrodę w Konkursie odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu, jednak nie później niż dnia 15 sierpnia 2021 roku. Dokładny termin realizacji Nagrody zostanie przekazany Laureatom Konkursu w wiadomości prywatnej na minimum 2 dni naprzód. Laureaci Konkursu wykorzystają Nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora pod rygorem jej utraty. 
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora luz z powodu niedostępności Gościa Specjalnego kolacja stanowiąca Nagrodę w Konkursie nie będzie mogła się odbyć w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej, zostanie wyznaczony nowy termin, o którym zostaną powiadomieni Laureaci konkursu. Zmiana terminu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora Konkursu.
 4. Nagrodę w Konkursie otrzyma trzech Laureatów Konkursu wybranych na zasadach określonych poniżej.
 5. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Organizatora.
 6. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja wedle własnego uznania wybierze spośród wszystkich Uczestników Konkursu, 3 (trzech) Uczestników Konkursu, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 5 pkt 1  niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 11 lipca 2021 roku, w formie postu publicznego zamieszczonego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych, na co Laureat konkursu wyraża zgodę.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, w którym wykonane zostało Zadanie konkursowe. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureatów konkursu o podanie danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru zrealizowanej Rezerwacji.
 4. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, każdy z Laureatów konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych w ciągu 2 dni pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 5. W przypadku, gdy Laureat konkursu nie dotrzyma terminu wymienionego w pkt 4 powyżej, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub usunąć z konkursu Laureata, który nie dotrzymał terminu wymienionego w pkt 4 powyżej. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata konkursu, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 7. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.


7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj kolację z Magdą Gessler” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem “Wygraj kolację z Magdą Gessler” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 Regulamin wchodzi w życie dnia 18.05.2021 r.