Regulamin Konkursu „Konkurs Martini Restaurant Week”

Regulamin Konkursu „Konkurs Martini Restaurant Week” 

zwany dalej „Regulaminem”. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa konkursu.

Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”, jest prowadzony pod nazwą „Konkurs Martini Restaurant Week”.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu.

Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.

Fundatorem nagród w Konkursie, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Fundatorem”, jest Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22; 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084196, NIP: 5271022944.

3. Informacja o formie organizacji Konkursu.

Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadania konkursowe („praca konkursowa”), na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs.

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej www.konkursmartini.pl, zwanej dalej „Stroną Konkursową”, dostępnej wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

5. Czas trwania Konkursu.

Konkurs trwa od 09.06.2021 roku do 26.06.2021 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do 27.09.2021 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia festiwalu Restaurant Week i zgłoszeń do Konkursu.

Festiwal Restaurant Week odbywa się w dniach od dnia 09.06.2021 roku do dnia 26.06.2021 zgodnie z regulaminem dostępnym na https://restaurantclub.pl/regulations. Zgłoszenia do Konkurs przyjmowane są od 09.06.2021 roku do 26.06.2021 roku poprzez Stronę Konkursową zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

UCZESTNICY KONKURSU

7. Uczestnikiem Konkursu, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz 
w chwili przystąpienia do Konkursu, spełniająca łącznie poniższe warunki:

- ma ukończone 18 lat;

- na zasadach określonych w regulaminie festiwalu Restaurant Week dostępnym na https://restaurantclub.pl/regulations w dniach od dnia 09.06.2021 roku do dnia 26.06.2021 roku weźmie udział w festiwalu Restaurant Week na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (faktycznie zrealizuje rezerwację i dysponuje jej numerem), komunikowanym na stronie https://restaurantweek.pl/ i zamówi festiwalowe danie oraz festiwalowy koktajl Martini Fiero & Tonic;

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- nie jest pracownikiem Organizatora, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz pracownik tymczasowy świadczący pracę na rzecz Organizatora lub Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu oraz wyrażenie wszelkich niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie zgód. 

9. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

10. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. w dniach od 09.06.2021 roku do 26.06.2021 roku, wziąć udział w festiwalu Restaurant Week (faktycznie zrealizować rezerwację i dysponować  jej numerem) i zamówić festiwalowe danie oraz festiwalowy koktajl Martini Fiero & Tonic;
 2. po dokonaniu zamówienia, o którym mowa w pkt 10 a), wykonać zdjęcie festiwalowego dania razem z festiwalowym koktajlem Martini Fiero & Tonic w jak najpiękniejszym ujęciu, zwanego dalej „pracą konkursową”. Zdjęcie musi być wykonane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie większym niż 5 MB. Praca konkursowa musi zawierać widok dania festiwalowego razem z festiwalowym koktajlem Martini Fiero & Tonic, praca konkursowa nie może zawierać wizerunku twarzy Uczestnika oraz innych osób. Uczestnik musi być autorem pracy konkursowej;
 3. dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Konkursowej www.konkursmartini.pl, zawierającego następujące pola obowiązkowe:

- wgranie zdjęcia stanowiącego pracę konkursową, wykonanego zgodnie z pkt. 10 b) Regulaminu;

- wskazanie numeru zrealizowanej rezerwacji Restaurant Week, w trakcie której zamówiono  danie festiwalowe razem z festiwalowym koktajlem Martini Fiero & Tonic prezentowane na zdjęciu stanowiącym pracę konkursową (z predefiniowanej listy);

- imię i nazwisko;

- numer telefonu kontaktowego;

- adres e-mail;

- potwierdzenie ukończenia 18 lat; 

- potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem;

- potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych;

- pole Captcha.

11. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu, przy wykorzystaniu własnego adresu e-mail. Niedopuszczalne jest tworzenie kont e-mail i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt. 10 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że ilość zgłoszeń dla jednej rezerwacji nie może być większa niż ilość osób w danej rezerwacji. 

12. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych i zakwalifikuje jako niepoprawne zgłoszenia do Konkursu, w przypadku, gdy:

 1. praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego;
 2. praca konkursowa zawiera treści, które zachęcają do picia osoby małoletnie lub zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu;
 3. praca konkursowa zawiera negatywne opinie na temat osób, które nie spożywają alkoholu;
 4. praca konkursowa zawiera treści, które zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu;
 5. praca konkursowa zawiera treści sugerujące, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne;
 6. praca konkursowa zawiera treści stawiające w negatywnym świetle produkty lub markę Martini; 
 7. praca konkursowa zawiera nazwy produktów (marek) innych niż marki Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.;
 8. praca konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika lub innych osób.

13. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia nagrody w Konkursie, na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Fundatora, na zasadach określonych w punkcie 23 Regulaminu, wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej, w tym wykonywania praw zależnych, a także zobowiązania się do niewykonywania praw autorskich osobistych do pracy konkursowej, poza prawem do autorstwa. 

Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, o którym mowa powyżej w punkcie 10 b), zawierającego pracę konkursową Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej pracy konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana praca konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie została uprzednio nigdzie opublikowana. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem, spowodowane opublikowaniem pracy konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatora, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego praca konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.

Jednocześnie z chwilą dokonania zgłoszenia, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej pracy konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz w celach marketingowych i promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm. dalej jako: „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), w szczególności poprzez: 

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 2. wprowadzenie do obrotu, 
 3. wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 
 4. wprowadzenie do sieci Internet, 
 5. trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 6. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 7. wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f), 
 8. wykonywanie praw zależnych do pracy konkursowej, o których mowa w art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.

Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do pracy konkursowej, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie treści pracy konkursowej bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy. 

14. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od 09.06.2021 roku do 26.06.2021 roku. Przyjęcie zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Konkursowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres e-mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. Informacje zwrotne nie potwierdzają poprawności zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.

NAGRODY W KONKURSIE 

15.Dla Laureatów Konkursu ufundowano następujące nagrody:

Nagroda, w postaci kartonu zawierającego 6 sztuk butelek Martini Fiero 1 l o wartości 204 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 23 zł, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 23 zł nie jest wypłacana bezpośrednio Laureatowi, lecz jest potrącana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wpłacana właściwemu organowi podatkowemu.

Łącznie ufundowano 100 Nagród o łącznej wartości 22 700 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych brutto).

Wartość puli nagród wynosi 22 700 zł brutto 

16. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę ani na gotówkę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

17. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

18. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Fundatora.

Do 10 dni roboczych po zakończeniu trwania Konkursu Komisja wybierze 100 (słownie: stu) Laureatów Nagrody spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu.

Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

19. Komisja oceni jakość zgłoszonych prac konkursowych, weryfikując kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność, jakość wykonania pracy konkursowej oraz ujęcie dania razem z festiwalowym koktajlem Martini Fiero & Tonic. Komisja przyzna Nagrody jedynie pracom konkursowym, które w opinii Komisji spełniają powyższe kryteria oraz są najlepsze pod względem ww. kryteriów.

20. O przyznaniu Nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres e-mail podany w trakcie rejestracji wiadomości e-mail w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania Nagrody, czyli nie później niż do dnia 16.07.2021 roku.

21. Laureat Nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi zwrotną wiadomością e-mail na adres [email protected] oświadczenie zawierające dane osobowe Laureata zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego; numer zrealizowanej rezerwacji Restaurant Week; oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych, zgodę na przekazanie praw autorskich na rzecz Fundatora oraz oświadczenie o spełnieniu warunków pkt. 7 Regulaminu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Laureat może złożyć oświadczenie na wyżej wspomnianym wzorze lub poprzez własne pismo, które będzie zawierało dane określone we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1. Dokument powinien zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie oryginału dokumentu jako załącznik wiadomości e-mail.

Rozmiar wiadomości z wyżej wymienionymi załącznikami nie powinien przekraczać 5 MB.

22. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie do dnia 23.07.2021 roku (decyduje data wpłynięcia przesyłki do Organizatora lub zarejestrowania wiadomości e-mail w systemie Organizatora) nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i danych. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora.

23. Fundator z chwilą wydania nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do prac konkursowych Laureatów oraz własność egzemplarzy nagrodzonych prac konkursowych. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: 

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 2. wprowadzenie do obrotu, 
 3. wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, 
 4. wprowadzenie do sieci Internet, 
 5. trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,
 6. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 7. wykorzystanie do celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Fundatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f).

Z chwilą wydania Nagrody, Uczestnik udziela Fundatorowi zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań pracy konkursowej, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

WYDAWANIE NAGRÓD

24. Organizator po doręczeniu mu dokumentów, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności 
z danymi zawartymi w zwycięskim zgłoszeniu konkursowym Laureata (o którym mowa w pkt. 10 b) Regulaminu) oraz wymogami niniejszego Regulaminu. 

Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 21 Regulaminu, Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do dnia 30.08.2021 roku. 

Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostarczenie Nagród jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu. W przypadku ograniczeń w realizacji usług kurierskich lub pocztowych, w związku z sytuacją epidemiologiczną, czas wysyłki nagród może ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje Laureata w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu zgodnie z pkt. 21 Regulaminu.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

25. Lista Laureatów (w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska) będzie publikowana sukcesywnie na stronie internetowej www.konkursmartini.pl

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

26. Niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia usługi elektronicznej dostępu do treści zawartych na stronach związanych z udziałem w Konkursie. Usługi opisane w niniejszym punkcie świadczone są nieodpłatnie. Użytkownik może skorzystać z usługi wielokrotnie z ograniczeniami wynikającymi z treści Regulaminu. Użytkownik może skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail [email protected]

27. Korzystanie z usługi elektronicznej dostępu do stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie wymaga sprzętu z dostępem do sieci Internet; z systemem Windows 7 lub nowszym, Mac OS 9 lub nowszym (komputer), Android, iOS lub nowszym (urządzenie mobilne); z przeglądarką internetową Chrome w wersji min. 22, FireFox min. 42, Internet Explorer min. 9 lub Safari min. 6.0, włączonej obsługi plików cookie i JavaScript. Za dostęp do sieci Internet operator, z usług którego korzysta Użytkownik, może pobrać opłatę zgodnie z taryfą. Organizator informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie ze stron internetowych związanych z udziałem w Konkursie może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują takie zagrożenia, w szczególności poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej.

28. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji, co do sposobu realizacji usługi opisanej w punkcie powyżej, w sposób wskazany w pkt. 30 Regulaminu. Organizator rozstrzyga reklamacje w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 31 i 32 Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pośrednictwem usługi, opisanej w punkcie 26 powyżej, treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik może wypowiedzieć usługi elektroniczne, wskazane w punkcie 26 powyżej, w każdym czasie przed ich realizacją (przed wysłaniem zgłoszenia do Konkursu).

DANE OSOBOWE

29. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Z Administratorem można kontaktować się, kierując korespondencję na adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, mailowo pod adresem: [email protected]. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu Sekcji 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Przystępując do Konkursu, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 18. roku życia/wiek, adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, brak powiązania z Organizatorem, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.  oraz podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu, podaje dodatkowo adres zamieszkania. Wyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek, na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu jest umożliwienie uczestnictwa w konkursie „Konkurs Martini Restaurant Week” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz lit. c RODO), w tym umożliwienie wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane kontaktowe Uczestnika mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych: dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu wydania nagrody lub doręczenia Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację. Dane te zostaną udostępnione na podstawie uzasadnionego interesu Fundatora, Organizatora i Uczestnika polegającego na dostarczeniu Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację, tj. art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected].

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

30. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Konkurs Martini Restaurant Week – reklamacja” lub e-mailem na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule „Konkurs Martini Restaurant Week – reklamacja”, najpóźniej do dnia 13.09.2021 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem).

31. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

32. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 27.09.2021 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia niezaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

33. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkursmartini.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Konkurs Martini Restaurant Week - regulamin”. 

34. Pytania dotyczące Konkursu można kierować mailem na adres: [email protected]

35. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

36. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.

 

Załącznik nr 1  

Oświadczenie dla Laureata Nagrody „Konkurs Martini Restaurant Week” 

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE DRUKOWANYMI LITERAMI.

Dane adresowe Laureata Konkursu (zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym): 

Imię i nazwisko Laureata: ………….……………………………………………………………………..……………………..

Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku, mieszkania) …………………………………………………………

Kod pocztowy: ………………………... Miejscowość:………………………………………………………………..……….…….

Telefon kontaktowy:……………………………… E-mail: ………………………………………………………………….………….

 

Numer zrealizowanej rezerwacji Restaurant Week …………………………………………………………………………

 

Oświadczenia laureata Konkursu:

Oświadczam, iż mam ukończone 18 lat, akceptuję Regulamin Konkursu „Konkurs Martini Restaurant Week” i zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych. 

 

Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.

Przystępując do Konkursu Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, fakt ukończenia 18. roku życia/wiek, adres IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, brak powiązania z Organizatorem, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. oraz podmiotami działającymi na ich zlecenie; Laureat Konkursu, podaje dodatkowo adres zamieszkania;, które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane osobowe Uczestników Konkursu w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagrody.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone spółce Agencja Reklamowa Avanti sp. z o.o. sp.k., ul. Reymonta 4a, 05-070 Sulejówek, na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu jest umożliwienie uczestnictwa w konkursie „Konkurs Martini Restaurant Week” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f oraz lit c RODO), w tym umożliwienie wydania nagród, dokumentacji podatkowej, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe osób odwiedzających stronę konkursu nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected].

 

Oświadczenia laureata Konkursu o spełnieniu warunków pkt. 7 Regulaminu:

Oświadczam, iż nie jestem pracownikiem Organizatora, Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o. oraz podmiotów działających na ich zlecenie ani członkiem ich najbliższej rodziny w rozumieniu pkt. 7 Regulaminu. 

 

Data…………………………………………………………………. Podpis…………………………………………………………………………….

 

Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora całości praw majątkowych do pracy konkursowej:

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Fundatora nagród w Konkursie „Konkurs Martini Restaurant Week” (to jest: Bacardi-Martini Polska Sp. z o.o.) całości autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej stanowiącej wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami). Nabycie praw autorskich przez Fundatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 23 Regulaminu Konkursu, w tym wykonywania praw zależnych. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu.

 

Data………………………………………………………………….Podpis…………………………………………………………………………….