REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ KOMPLET GARNKÓW I FORM DO CIASTA AMBITION OD DAJAR (FB+IG)

1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs “Wygraj zegarek od SWISS i Lorus” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem konkursów w social media, dostępnych na stronie www pod adresem: www.deliveryweek.pl
 2. „Organizator” – Restaurant Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 24 lok. 23a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000890485 , NIP 5322049641, REGON 147440498, kapitał zakładowy w wysokości 42500 złotych
 3. „Fundator” - Fundatorem nagród oraz podmiotem wydającym nagrody jest Dajar Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000006818 NIP: 669-22-96-668 kapitał zakładowy: 8 742 000 zł
 4. „Uczestnik” – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora i Fundatora.
 6. „Festiwal” – wydarzenie kulinarne organizowane przez Organizatora pod nazwą Restaurant Week” w dniach 09.06.2021 - 27.06.2021 roku
 7. “Rezerwacja” – opłacony udział Uczestnika w Festiwalu określony co do daty, godziny i miejsca.
 8. “Nagroda” - nagroda przyznawana jednorazowo na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i stanowiąca komplet garnków i form do ciasta Nature od Dajar wartość 499 złotych. - do wygrania dwa komplety od Dajar (FB i IG)

2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna 18.06.2021 r., a kończy 21.06.2021 r.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.06.2021 r. do godziny 15:00  (wykonanie “Zadania Konkursowego”)
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.). 

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik winien zapoznać się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt. 3 niniejszego Regulaminu („Zadanie Konkursowe”).
 3. Zadanie konkursowe polega na (łącznie):
 4. odpowiedzi na pytanie pod postem na Facebooku i Instagramie: Jakie danie przygotujesz używając kompletu garnków i form do ciasta Ambition? 
 5. Polubić fanpage “Restaurant Week Polska” (FB), obserwowanie profilu na Instagramie @restaurant_week_polska (IG)
 6. Polubienie postu z informacją o konkursie (FB i IG)
 7. Oznaczenie w komentarzu trzech znajomych (FB i IG)
 8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przystępując do Konkursu zgadza się z zapisami niniejszego Regulaminu.

5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagrodę”) stanowią zestawy (2 komplety) od marki Dajar. Wartość (pojedynczej) nagrody wynosi 499 zł.
 2. Nagrodę w Konkursie otrzyma wyłącznie Laureat Konkursu wybrany na zasadach określonych poniżej.
 3. Nagroda w Konkursie zostanie przekazana przez Fundatora.
 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku podania przez Laureata konkursu błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, Laureat konkursu traci prawo do Nagrody. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu udziału w Konkursie, Komisja wedle własnego uznania wybierze dwóch Uczestników Konkursu, którzy wykonali najlepiej Zadanie Konkursowe, i przyzna im nagrodę o której mowa w § 6 niniejszego Regulaminu („Laureat konkursu”).
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 28 czerwca 2021 roku w formie postu opublikowanego na profilu Organizatora w mediach społecznościowych.
 3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym, na którym został skomentowany post. W celu ustalenia warunków związanych z odbiorem i realizacją Nagrody Organizator poprosi Laureata konkursu o podanie jego danych, w tym: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.
 4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres, do którego przypisane jest konto Gościa - Laureatów konkursu.
 5. W odpowiedzi na wiadomość wymienioną w pkt 3 powyżej, Laureat konkursu jest zobowiązany do przesłania swoich danych w ciągu 7 dni pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 6. W przypadku, gdy Laureat konkursu, w ciągu 2 dni nie odpowie na wiadomość e-mail wymienioną w pkt 5 powyżej, Laureat konkursu bezpowrotnie traci prawo do odebrania Nagrody.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 5 pkt 6, Organizator może wedle własnego uznania wyłonić nowego Laureata konkursu lub odwołać konkurs. W sytuacji wyłonienia nowego Laureata, terminy wymienione w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio.
 8. Organizator pokrywa koszt dostarczenia Nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
 10. Prawidłowy przebieg konkursu będzie monitorowany przez Komisję.7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem “Wygraj komplet garnków i form do ciasta Ambition” lub mailowo na adres [email protected] z dopiskiem “Wygraj komplet garnków i form do ciasta Ambition” w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz wskazanie której nagrody dotyczy reklamacja. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej, w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

   

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundator.
 2. W celu realizacji konkursu Fundator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. , poz. 1182 ze zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 18.06.2021 r.